Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2051369

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 listopada 2015 r.
I SA/Wa 146/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym ze skargi M.P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2014 r. nr (...) umarzającą postępowanie w sprawie wniosku M.P. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości (...), pow. (...), woj. (...).

Pismem z dnia 24 grudnia 2014 r. K.D. w imieniu M.P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) listopada 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2015 r. wezwano K.D. do udzielenia informacji, w terminie 7 dni, czy spełnia on przesłanki do reprezentowania skarżącego M.P. przed sądami administracyjnymi określonymi w art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) powoływana dalej jako: "p.p.s.a.". Jednocześnie został on pouczony o treści niniejszego przepisu.

Pismem z dnia 10 lutego 2015 r. K.D. poinformował, że nie spełnia przesłanek określonych w art. 35 § 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 2 marca 2015 r. wezwano skarżącego M.P. do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez podpisanie lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego egzemplarza przedmiotowej skargi.

Nieodebrana przesyłka zwierająca powyższe wezwanie wróciła do Sądu z adnotacją "adresat zmarł".

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sądowych odpisu zupełnego aktu zgonu nr (...) Urzędu Stanu Cywilnego (...) M.P. zmarł w dniu (...) listopada 2014 r., zatem jeszcze przed wydaniem przez Ministra Skarbu Państwa decyzji z dnia (...) listopada 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W niniejszej sprawie skarga nie została opatrzona podpisem M.P. Jak wynika z akt sprawy, w chwili kierowania wezwania do podpisania skargi, a także w dacie jej składania oraz przed wydaniem decyzji przez Ministra Skarbu Państwa, M.P. już nie żył, zmarł bowiem w dniu (...) listopada 2014 r., co wynika z odpisu zupełnego aktu zgonu (karta 22 akt sądowych).

W myśl art. 32 p.p.s.a. w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Według art. 25 § 1 p.p.s.a., osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej mają zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa). Wyjaśnienia wymaga, że w rozumieniu powołanego przepisu zdolność sądowa to zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona, czyli zdolność do zajmowania pozycji podmiotu postępowania sądowoadministracyjnego. Konsekwencją powyższego jest wymóg zachowania zdolności prawnej i jej atrybutu - zdolności sądowej przez taki podmiot, bowiem z brakiem zdolności prawnej osoby fizycznej nierozerwalnie łączy się brak zdolności sądowej (procesowej), który jest brakiem nieusuwalnym. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego, zdolność sądową mają osoby fizyczne, zaś osobą fizyczną jest człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci. Brak zdolności sądowej strony, ujawniony w chwili złożenia skargi do sądu administracyjnego lub nawet po jej wniesieniu stanowi podstawę do odrzucenia skargi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a.

Z powyższych przyczyn Sąd z mocy wyżej wskazanego przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.