Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852055

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2014 r.
I SA/Wa 1340/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W., M.S, A. W., E. W., J. B., Zgromadzenia Sióstr (...) (...) (...), D. S., J.S., J. L., D. L., M. F. i M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1340/14 i I SA/Wa 1339/14 oraz prowadzić pod sygn. akt I SA/Wa 1339/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.