Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097871

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 października 2011 r.
I SA/Wa 1312/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2011 r. E. S. wniosła, za pośrednictwem organu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty.

Zarządzeniem z dnia 12 września 2011 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie, pomimo tego, że była dwukrotnie awizowana - pierwsze awizo z dnia (...) września 2011 r., powtórne awizo z dnia (...) września 2011 r. - nie została podjęta i zwrócona w dniu 7 października 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem Sądu przesyłkę awizowano w sposób prawidłowy, a tym samym należało uznać ją za doręczoną.

Jak wynika natomiast z pisma Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2011 r., do sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1312/11 nie zidentyfikowano wpłaty w wysokości 200 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie zastosowanie znalazł uregulowany w art. 73 p.p.s.a. tryb doręczenia, zgodnie z którym w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres 14 dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, a zawiadomienie o powyższym w postaci awiza umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (...). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu.

W niniejszej sprawie skarżąca nie odebrała przesyłki, pomimo jej dwukrotnego prawidłowego awizowania przez Pocztę Polską. Skuteczne doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi nastąpiło w dniu 6 października 2011 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upływał w dniu 13 października 2011 r.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie wykonała zarządzenia Sądu z dnia 12 września 2011 r., ponieważ nie uiściła wpisu sądowego od wniesionej skargi z dnia (...) czerwca 2011 r. w wysokości 200 zł.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.