Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568173

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 października 2018 r.
I SA/Wa 1282/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Grzegorz Antas Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.A. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K.A. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2018 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata; 2. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r. sygn. I SA/Wa 1282/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K.A. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2018 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. W piśmie z dnia (...) września 2018 r. skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Ze złożonego na formularzu PPF oświadczenia wynika, że wnioskodawca od śmierci żony w 2016 r. samotnie prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Skarżący załączył orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym. Posiada dom, w którym zamieszkuje, o pow. (...), oraz dwie inne nieruchomości (stary dom oraz nieruchomość gruntowa o pow. (...)). Wnioskodawca podał, że otrzymywane świadczenie emerytalne wynosi (...).

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej: p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Pomimo, że w złożonym formularzu PPF (pkt 4 formularza) wnioskodawca nie zaznaczył, że jego żądanie odnosi się do całkowitego zakresu przyznania prawa pomocy, to przyjęcie, że wniosek powinien podlegać ocenie przez pryzmat dyspozycji przywołanego przepisu (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.) jest wynikiem uwzględnienia treści oświadczenia zamieszczonego w piśmie z dnia (...) września 2018 r., z którego jednoznacznie wynika, że intencją strony jest zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie w sprawie adwokata z urzędu.

Oceniając zdolność wnioskodawcy do poniesienia kosztów, jakie łączą się z jego udziałem w postępowaniu sądowym na obecnym jego etapie, mieć na uwadze trzeba, że skarżący ze względu na ograniczone dochody nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustalony stan zdrowia strony i jego sytuacja życiowa wymagają ponoszenia wydatków, których pokrycie przy uzyskiwanych dochodach jest niemożliwe, gdyby źródłem zabezpieczenia kosztów postępowania miałoby pozostawać wyłącznie świadczenie emerytalne.

W tych warunkach, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.