Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138291

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2016 r.
I SA/Wa 1260/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie Sędzia WSA Tomasz Szmydt po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi P. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1258/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania.

Wobec złożonego w dniu (...) lutego 2016 r. przez P. R. wniosku o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem referendarza sądowego z dnia 12 kwietnia 2016 r. zostało przyznane ww. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w (...).

Pismem z dnia (...) czerwca 2016 r., przesłanym do wiadomości Sądu, Okręgowa Rada Adwokacka w (...) wyznaczyła adwokata A. B., jako pełnomocnika z urzędu dla P. R.

Pismem z dnia (...) lipca 2016 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik P. R. wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik P. R. wskazał, iż w dniu (...) lipca 2016 r. odbył spotkanie ze skarżącym i zapoznał się z aktami niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 wymienionej wyżej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi oraz zgodnie z § 4 tego artykułu równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Według twierdzeń pełnomocnika odbył on spotkanie ze skarżącym w dniu (...) lipca 2016 r. i zapoznał się z aktami niniejszej sprawy, natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną złożył pismem z dnia (...) lipca 2016 r. (data stempla pocztowego - K - 59). Z dniem (...) lipca 2016 r. ustała więc przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej. Wniosek oraz skarga kasacyjna zostały złożone w terminie otwartym do ich wniesienia.

W ocenie Sądu pełnomocnik strony skarżącej wykazał brak winy w uchybieniu terminowi.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.