Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1612622

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
I SA/Wa 1247/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz A. S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 marca 2014 r. A. S. reprezentowana przez pełnomocnika adw. P. A. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2014 r. utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy (...) odmawiająca przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nad bratem A. D. W skardze zawarty został wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Przy piśmie procesowym z dnia (...) sierpnia 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) nadesłało odpis decyzji nr (...), którą to decyzją Kolegium stwierdziło nieważność zaskarżonej decyzji z dnia (...) lutego 2014 r.

Postanowieniem z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1247/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe ponieważ decyzja, która miała zostać poddana kontroli Sądu została wyeliminowana z obrotu prawnego. W postanowieniu tym nie rozpoznano wniosku strony skarżącej o zwrot kosztów postępowania.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 201 § 1ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.