Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423263

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Wa 1212/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F.M., D.M., W.M., A.M. i P.J. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia

1.

zawiesić postępowanie sądowe z uwagi na śmierć skarżącej D.M.;

2.

podjąć zawieszone postępowanie z udziałem spadkobierczyni D.P.

Uzasadnienie faktyczne

F.M., D.M., W.M., A.M. i P.J., pismem z dnia 25 kwietnia 2013 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 4 września 2013 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika skarżących informujące, że w dniu (...) lipca 2013 r. nastąpiła śmierć skarżącej - D.M. oraz że ustanowiony on został pełnomocnikiem spadkobierczyni - D.P. Do pisma załączony został stosowny akt poświadczenia dziedziczenia z dnia (...) lipca 2013 r. oraz stosowne pełnomocnictwo.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

W myśl zaś art. 128 § 1 pkt 1 tej ustawy, Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Jak wynika z nadesłanego aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia (...) lipca 2013 r., w dniu (...) lipca 2013 r. zmarła skarżąca - D.M., jej spadkobierczynią jest natomiast D.P.

W ocenie Sądu w sprawie zaistniała więc przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego, z uwagi na śmierć strony postępowania oraz jego podjęcie, w związku z przedstawieniem dokumentu wskazującego następczynię prawną zmarłej.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 124 § 1 pkt 1 oraz art. 128 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.