I SA/Wa 1206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3091147

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r. I SA/Wa 1206/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 20 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Wojewody (...) z (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 26 marca 2020 r. A. M. (dalej jako skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę decyzję Wojewody (...) z (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Pismem z 2 lipca 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie dwóch jej odpisów oraz do uzupełnienia wpisu sądowego o kwotę 100 złotych - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwania została dwukrotnie awizowana w dniach 8 lipca 2020 r. i 16 lipca 2020 r. po czym zwrócona z powodu niepodjęcia. Wobec powyższego zgodnie z art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) doręczenie nastąpiło z dniem 22 lipca 2020 r.

Skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi jak również nie uiściła wpisu sądowego we wskazanym terminie.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę której braków strona nie uzupełniła w terminie. Ponadto stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Dlatego orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.