Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894652

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 marca 2011 r.
I SA/Wa 116/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi D.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.