Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013642

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
I SA/Wa 1155/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.W. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D.W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

Wezwaniem z dnia 18 czerwca 2019 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, tj. różnicy między wysokością odszkodowania ustalonego w zaskarżonej decyzji, a wysokością odszkodowania zdaniem skarżącej należnego.

Odpis powyższego wezwania został doręczony skarżącej w dniu 24 czerwca 2019 r.

Wezwanie pozostało bezskuteczne. Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 1 lipca 2019 r.

Skarżąca nie wykonała wezwania Sądu z dnia 18 czerwca 2019 r. a tym samym nie uzupełniła braków formalnych skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, tj. różnicy między wysokością odszkodowania ustalonego w zaskarżonej decyzji, a wysokością odszkodowania zdaniem skarżącej należnego.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.