Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001861

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lutego 2018 r.
I SA/Wa 1094/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sędziowie WSA: Elżbieta Sobielarska (spr.), Joanna Skiba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi J. O. i J. O. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.