Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2238084

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2016 r.
I SA/Wa 1092/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta (...) na decyzje Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu Miastu (...) ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2016 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi przez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Odpis zarządzenia został doręczony stronie skarżącej w dniu 19 sierpnia 2016 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 12). Zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w stosunku do strony skarżącej w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu wezwanie nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jako kwalifikowane pismo w postępowaniu sądowym powinna spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 oraz z art. 47 § 1 do skargi należy dołączyć odpowiednią liczbę odpisów wraz z załącznikami, dla doręczenia ich pozostałym stronom. Jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Zasadność takiego stanowiska potwierdza treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów wydanej w dniu 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, w której Sąd orzekł, że "niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a. uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

Jak wynika z przedstawionego wyżej stanu sprawy strona skarżąca w zakreślonym terminie nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zwrotowi podlega cały uiszczony przez stronę skarżącą wpis od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.