Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2007 r.
I SA/Wa 1048/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. i L. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 czerwca 2007 r. radca prawny T. G. działający w imieniu A. K. i L. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu administracyjnego drugiej instancji, skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2007 r., nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2006 r., nr (...) odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) października 2004 r., nr (...), w części stwierdzającej nabycie przez Gminę L. z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym A. na karcie mapy (...), oznaczonej w ewidencji gruntów nr (...), o pow. (...) m2, ujawnionej KW nr (...).

Jednocześnie z dokonaniem powyższej czynności radca prawny T. G. nie uiścił wpisu sądowego od wniesionej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu (§ 2 art. 219 ustawy). W myśl przepisu art. 221 wyżej powołanej ustawy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W przedmiotowej sprawie skarga podlegała opłacie stałej w wysokości 200 (dwieście) złotych - zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Uwzględniając przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że skarga wniesiona przez radcę prawnego nie została w sposób należyty opłacona.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.