Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966795

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2016 r.
I SA/Wa 1045/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) czerwca 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak: (...).

Zaskarżoną decyzją organ utrzymał w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2014 r., którą stwierdzono nabycie z mocy prawa z dniem (...) grudnia 1990 r. przez P. "(...)" w W. przekształcone aktem komercjalizacji w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą D. "(...)" w K., prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu Skarbu Państwa, położonego w jednostce ewidencyjnej (...), obręb (...), oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr (...) o pow. (...) ha, nr (...) o pow (...) ha i nr (...) o pow. (...) ha, które powstały w wyniku kolejnych podziałów działki nr (...) o pow. (...) ha.

W dniu (...) grudniu 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynął wniosek P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca wskazała, że pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. D. "(...)" w K. S.A. zwróciła się o wydanie przedmiotowego terenu w stanie wolnym od nasadzeń, urządzeń oraz innych obiektów znajdujących się na przedmiotowym terenie. Na potwierdzenie powyższego skarżąca dołączyła kopie pisma z dnia (...) grudnia 2015 r. Skarżąca wyjaśniła, że na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy "(...)" w K. Teren ten był zagospodarowywany od lat 70 - tych XX wieku. Wskazała, że związek i działkowcy poczynili na ten teren liczne nakłady, pobudowali (...) i obiekty, wniesiono infrastruktutrę (...). Skarżąca zaznaczyła, że nie ulega wątpliwości, iż usunięcie nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach wywoła nieodwracalne skutki, a ich przywrócenie będzie wręcz niewykonalne. Dodała, że ich rozebranie wiązałoby się z koniecznością likwidacji ogrodu zlokalizowanego na spornym gruncie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) powoływana dalej jako: "p.p.s.a.", sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z treści tego przepisu wynika więc, że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest istniejące realne niebezpieczeństwo zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Celem omawianej instytucji jest zatem ochrona strony przed wystąpieniem nieodwracalnych skutków lub znacznej szkody przed zbadaniem przez sąd administracyjny legalności zaskarżonego aktu lub czynności. Z konstrukcji ww. normy prawnej wynika także, iż to na stronie spoczywa obowiązek wykazania przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku, tj. przedstawienia takich okoliczności, które mogłyby uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia faktycznie spowoduje znaczną szkodę lub powstanie trudnych do odwrócenia skutków. Zadaniem Sądu jest natomiast zbadanie, czy argumenty przedstawione przez stronę przemawiają za uwzględnieniem jej wniosku.

Badając całokształt okoliczności sprawy uznać należało, że wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Decyzja stwierdzająca nabycie nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa przez D. "(...)" w K. S.A. powoduje istotną zmianę stosunków w sferze prawa własności, objętej postępowaniem nieruchomości. D. "(...)" w K. S.A. która stała się właścicielem tej nieruchomości, może podjąć bowiem działania zmierzające do realizacji przysługującego jej prawa własności. Oznacza to realną możliwość zbycia nieruchomości, co może doprowadzić do sytuacji, w której skutki będą trudne do odwrócenia, zaś organ administracyjny - działający w granicach swojej właściwości i kompetencji - nie będzie miał żadnych możliwości prawnych zniweczenia następstw cywilnoprawnych, ewentualnie zawartej umowy sprzedaży.

Z akt sprawy wynika, że D. "(...)" w K. S.A. pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. zwróciła się do strony skarżącej o wydanie przedmiotowego terenu na którym zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy "(...)" w K. w stanie wolnym od nasadzeń, urządzeń oraz innych obiektów znajdujących się na przedmiotowym terenie.

Stwierdzono zatem, że powołane zatem we wniosku okoliczności stanowią przesłankę pozytywną do uwzględnienia wniosku i wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Podkreślić należy, że instytucja wstrzymania wykonania decyzji ma na celu tymczasową ochronę strony przed wystąpieniem nieodwracalnych skutków lub znacznej szkody przed zbadaniem prawidłowości kontrolowanego przez sąd administracyjny aktu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.