Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
I SA/Wa 1042/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) maja 2007 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącemu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad wpis od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 31 maja 2007 r. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) maja 2007 r., nr (...) uchylającą decyzję Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...)orzekającą o zezwoleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, przeznaczonej pod budowę drogi krajowej nr (...) na odcinku od k.m. (...)do k.m. (...), położonej w gminie D., obręb K., stanowiącej działkę ew. nr (...) o pow. (...) ha oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W dniu 17 lipca 2007 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo skarżącego zawierające oświadczenie, że cofa skargę z dnia 31 maja 2007 r. w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.