Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138276

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2016 r.
I SA/Wa 1036/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. F. i S. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia odrzucić zażalenie Z. G.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) maja 2016 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie Z. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1036/15, odrzucającego zażalenie Z. G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2016 r., którym odrzucono zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r., w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania Z. G.

Wezwaniem skutecznie doręczonym w dniu (...) czerwca 2016 r. (k-133) Sąd wezwał wnoszącego zażalenie Z. G. do uzupełnienia braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia - poprzez złożenie 1 odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął z dniem (...) czerwca 2016 r.

Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu wnoszący zażalenie - Z. G. do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uzupełnił braków formalnych przedmiotowego zażalenia t.j. nie złożył 1 odpisu zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne.

Skoro wnoszący zażalenie - Z. G. prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia nie nadesłał 1 odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem w wyznaczonym przez Sąd terminie, to zażalenie to należało odrzucić na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.