Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2007 r.
I SA/Wa 1031/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. N. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia (...) grudnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedstawienia do tytułu naukowego profesora postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić R. N. wpis sądowy od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 czerwca 2007 r. R. N. cofnął skargę na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia (...) grudnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedstawienia do tytułu naukowego profesora.

Ponieważ w sprawie nie zachodzą przeszkody wskazane w art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy orzekł, jak w sentencji postanowienia.