Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2007 r.
I SA/Wa 1015/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Skiba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. i I.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. (...) dawny nr hipoteczny (...). postanawia: odrzucić skargę I. M.

Uzasadnienie faktyczne

W. K. - działając w imieniu B. K. i I. M. - wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. (...),dawny nr hipoteczny (...). Pismem z dnia 23 sierpnia 2007 r. I. M. została poinformowana o treści art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwana dalej p.p.s.a.) i w związku z treścią tego artykułu nie może być jej pełnomocnikiem szwagier W. K. Następnie zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2007 r. I. M. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia 16 maja 2007 r. przez jej podpisanie (doręczono jej również odpis skargi do podpisania). Skarżąca w dniu 25 września 2007 r. odmówiła odbioru powyższego wezwania do uzupełnienia braków, które to wezwania zostało uznane za doręczne na podstawie art. 74 § 2 p.p.s.a. w dniu 25 września 2007 r.. Do dnia dzisiejszego skarga nie została podpisana przez I. M.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie jedna ze skarżących I. M. nie uzupełniła braków formalnych skargi z dnia 16 maja 2007 r..

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.