Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 marca 2008 r.
I SA/Wa 1015/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Skiba (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 czerwca 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga B. K. i I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2005 r., nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego go gruntu nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) (dawny nr hipoteczny (...)).

Postanowieniem z dnia 22 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę I. M.

Zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2008 r. sprawa została wyznaczona na termin rozprawy na dzień 26 marca 2008 r.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru i dołączonej do niego koperty, korespondencja adresowana do uczestniczki postępowania I. M., wróciła z adnotacją urzędu pocztowego "adresat zmarł".

Pismem z dnia 19 lutego 2008 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej B. K. do przedłożenia - w terminie siedmiu dni - odpisu skróconego aktu zgonu I. M. Ze złożonego w dniu 13 marca 2008 r. skróconego odpisu aktu zgonu wynika, że uczestniczka postępowania I. M. zmarła w Warszawie w dniu (...) 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Wobec powyższego, na podstawie art. 124 § 1 ust. 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, konieczne stało się zawieszenie postępowania sądowego do czasu ustalenia postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku następców prawnych zmarłej I. M.