I SA/Wa 1013/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807607

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r. I SA/Wa 1013/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Sędzia WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego postanawia: na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 1013/15, stwierdzające z dniem 13 listopada 2015 r. prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1013/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.