Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966792

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2015 r.
I SA/Wa 1013/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. I. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego postanawia: I. przyznać M. I. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, II. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął w dniu 23 września 2015 r. (data stempla biura podawczego) formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnioskodawca wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych. Z uzasadnienia formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, jak i z pisma nadesłanego do Sądu w dniu 15 października 2015 r. wynika, że wnioskodawca wnosi także o ustanowienie adwokata z urzędu. Z tego względu wniosek wnioskodawcy rozpoznano w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca samodzielne prowadzi gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania jest emerytura w wysokości (...) zł netto miesięcznie oraz alimenty zasądzone wyrokiem Sądu od córek w kwocie po (...) zł miesięcznie od każdej z córek. Łącznie miesięczny dochód wnioskodawcy wynosi (...) zł netto miesięcznie.

Wnioskodawca podał, że posiada 1/2 domu o powierzchni (...) m 2 i wartości szacunkowej około (...) zł oraz nieruchomość rolną zajętą przez komornika. Wyjaśnił, że z powodu posiadanych długów komornik zajął nieruchomość rolną i przeprowadza licytację. Wnioskodawca dodał, że posiada kredyt w wysokości około (...) zł.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że wnioskodawca jest osobą starszą ((...) lat) i rozwiedzioną. Organ wskazał, że źródłem dochodu wnioskodawcy jest także gospodarstwo rolne o powierzchni (...) ha przeliczeniowego z którego dochód wyliczony ryczałtowo wynosi (...) zł miesięcznie.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z art. 245 § 1-3 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że wnioskodawca wykazał, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Sytuacja majątkowa wnioskodawcy jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Z tego względu, przyznano wnioskodawcy prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu.

Jednocześnie ze względu na ustawowe zwolnienie wnioskodawcy, na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych zbędne stało się rozpoznawanie wniosku w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Stosownie do treści art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Stosownie natomiast do treści art. 249a p.p.s.a. dodanego ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Z tego względu, umorzono postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 249a i 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.