Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966791

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2016 r.
I SA/Wa 1013/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. I. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego postanawia: przywrócić M. I. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1013/15

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 września 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 1013/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego.

Skarżący w terminie złożył wniosek o uzasadnienie powyższego wyroku wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu M. I. w dniu (...) października 2015 r.

Postanowieniem z dnia 20 października 2015 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie przyznał M. I. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, umorzył natomiast postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) wyznaczyła dla M. I. pełnomocnika z urzędu w osobie adw. P. O.

W dniu (...) stycznia 2016 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2015 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał, że w dniu (...) grudnia 2015 r. doręczono mu zawiadomienie z Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) informujące o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącego w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako: p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W rozpoznanej sprawie należy uznać, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony w terminie, spełnia wszystkie wymogi formalne i zasługuje na uwzględnienie.

Dokonując takiej oceny Sąd miał na względzie przywołane we wniosku okoliczności faktyczne, a mianowicie to, że w dniu (...) grudnia 2015 r. pełnomocnik dowiedział się o wyznaczeniu go jako pełnomocnika z urzędu. Sąd miał też na uwadze ugruntowane w orzecznictwie sądowym stanowisko, zgodnie z którym przyczyna uchybienia terminu do wniesienia środka zaskarżenia przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał on pełną możliwość działania w sprawie, przy czym brak pełnomocnika profesjonalnego jest traktowany jako niezawiniona przyczyna strony w niezachowaniu terminu do dokonania czynności procesowej (por. postanowienia NSA: z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OZ 211/12, z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt II GSK 2206/11, z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt II OZ 625/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W wypadku ustanowienia pełnomocnika profesjonalnego w trybie art. 244 p.p.s.a., dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 87 § 1 p.p.s.a.), jest dzień, w którym pełnomocnik ten miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (por. postanowienia NSA z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt I OZ 999/13 i z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OZ 211/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie pełnomocnik M. I. dowiedział się o wyznaczeniu go pełnomocnikiem w dniu (...) grudnia 2015 r., a skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia złożył w dniu (...) stycznia 2016 r., tj. w ustawowym terminie.

W związku z powyższym, w zaistniałych okolicznościach niniejszej sprawy należało orzec o przywróceniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.