Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 lipca 2007 r.
I SA/Wa 1012/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Siegień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. i M. B. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 czerwca 2007 r. (data nadania w UP), za pośrednictwem organu, D. K. i M. B. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości położonej w W., oznaczonej jako działka nr (...), zajętej pod ulicę (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Na podstawie art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie natomiast z art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie skarga została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w ustawie. Jak wynika z akt sprawy termin do jej wniesienia upłynął w dniu 4 czerwca 2007 r., a niniejsza skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym do organu przez skarżące w dniu 5 czerwca 2007 r.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.