Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777384

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2015 r.
I SA/Wa 1009/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr: (...) w przedmiocie: odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: przyznać P. P. prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 czerwca 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr: (...) wraz z formularzem wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnioskodawczyni wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego i adwokata.

Z nadesłanego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach wynika, że wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Skarżąca podała, że źródłem jej utrzymania jest zasiłek stały wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości (...) zł miesięcznie. Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie posiada żadnego majątku, oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Wskazała, że jest uznana za osobę niepełnosprawną od dnia (...) stycznia 2000 r. i posiada orzeczona (...) grupę inwalidztwa.

Wnioskodawczyni dodała, że od 15 lat jest zadłużona u osób trzecich w związku z ogromnymi kosztami jakie poniosła na prowadzenie procesu leczenia urazu jakiego doznała w czasie wypadku komunikacyjnego. Zaznaczyła, że nie ma już od kogo pożyczać pieniędzy, a dług się powiększa z miesiąca na miesiąc. Z nadesłanego formularza wynika, że wnioskodawczyni korzysta z pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w formie różnego rodzaju zasiłków stałych, okresowych i celowych.

W nadesłanym do Sądu w dniu 14 lipca 2015 r. (data stempla biura podawczego) piśmie wnioskodawczyni wniosła o przyznanie radcy prawnego w osobie R. K. z uwagi na zorientowanie w tematyce sprawy i posiadanie niezbędnej dokumentacji. Wnioskodawczyni dołączyła do pisma kolejny formularz wniosku PPF.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek.

Zgodnie z art. 246 § 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2).

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar wykazania okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do przyznania prawa pomocy. Rozstrzygnięcie jest zatem uzależnione od tego, co zostanie udowodnione przez stronę.

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że wnioskodawczyni wykazała, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej ją do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.

Sytuacja majątkowa wnioskodawczyni - utrzymującej się z zasiłku stałego i przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej - jest niewątpliwie trudna. Stwierdzono, że wnioskodawczyni z posiadanych środków pieniężnych nie jest w stanie - bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym - ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

Z uwagi na fakt, że wnioskodawczyni sprecyzowała swoje żądanie w zakresie ustanowienia pełnomocnika poprzez wskazanie, że wnosi o ustanowienie radcy prawnego przyznano wnioskodawczyni prawo pomocy we wnioskowanym zakresie poprzez ustanowienie radcy prawnego. Jednocześnie wskazać należy, że w sprawie nie orzekano w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, bowiem wnioskodawczyni zwolniona jest z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych z mocy ustawy. Zwolnienie to wynika z przepisu art. 239 pkt 1 lit. a ustawy-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.