Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097867

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
I SA/Sz 958/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wezwał w dniu 16 listopada 2011 r. skarżącego - Z. B. do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł od skargi wniesionej na rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w B.z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego, wraz z pouczeniem, że nie uzupełnienie tych braków w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie doręczono stronie w trybie zastępczym w dniu 2 grudnia 2011 r. Skarżący w terminie 7 dni nie uiścił wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ustalił, co następuje:

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega rozpatrzeniu pod względem merytorycznym jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., a skarżący uiścił od niej należny wpis. Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie bowiem żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skargę, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony wpis, odrzuci (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 grudnia 2011 r., w trybie zastępczym, określonym w przepisie art. 73 § 1 i § 2 p.p.s.a. Zgodnie z jego treścią w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Jednocześnie zawiadomienie o tym wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem czternastego dnia od momentu złożenia pisma w placówce pocztowej.

W przedmiotowej sprawie odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został wysłany do skarżącego w dniu 16 listopada 2011 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru i koperty wynika, że pierwsze awizowanie przesyłki nastąpiło w dniu 18 listopada 2011 r., a drugie awizo miało miejsce w dniu 28 listopada 2011 r. Ponieważ 14 - dniowy termin liczony jest od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej, zatem zgodnie z art. 73 § 4 p.p.s.a., datę 2 grudnia 2011 r. należało uznać za dzień doręczenia wezwania. Termin do uiszczenia wpisu biegł zatem od dnia 3 grudnia 2011 r. i upłynął z dniem 9 grudnia 2011 r. We wskazanym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu od skargi.

Oznacza to, iż skarga nie została skutecznie wniesiona do Sądu z powodów wskazanych powyżej.

Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.