Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879872

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 9 maja 2012 r.
I SA/Sz 95/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 maja 2012 r. sprawy ze skargi L.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.