Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
I SA/Sz 933/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Jawoszek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z Jego skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. S., w związku ze skargą na wyżej powołane postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S., zwrócił się o zwolnienie od kosztów sadowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, któremu sprawa została przekazana do rozpoznania, wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych poprzez wypełnienie i złożenie urzędowego formularza PPF. Jednocześnie w piśmie tym poinformowano skarżącego, że ze względu na przedmiot sprawy (sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych), zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) dalej zwanej p.p.s.a., skarżący jest zwolniony z mocy prawa z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania zarówno przed sądem pierwszej jak i drugiej instancji oraz że wniosek w tym zakresie nie zostanie rozpoznany.

W dniu 11 sierpnia 2014 r. skarżący przedłożył formularz PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wskazał, że sytuacja jego rodziny jest dramatyczna. Z dochodów z świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w kwocie (...) zł, utrzymuje się rodzina pięcioosobowa w tym troje dzieci, a jedno z nich jest niepełnosprawne. Z ww. dochodów opłacane są podatek od nieruchomości, energia elektryczna, gaz, oda, lekarstwa, środki czystości, kupowany jest opał na zimę. Skarżący wskazał także, że jest zadłużony na kwotę (...) zł wobec ZUS oraz banku. Wyjaśnił nadto, że nie uzyskuje żadnego dochodu z gruntów rolnych, zajęciu komorniczemu podlega dotacja do rolnictwa. Skarżący podniósł, że nie posiada żadnego majątku ani oszczędności, posiada 25-letni samochód, który wymaga remontu. W oświadczeniu o stanie majątkowym wpisał nieruchomości: budynek o pow. (...) m kw., w tym budynku mieszkanie o pow. (...) m kw., grunty o pow. (...) ha. Wskazał także, że posiadane mieszkanie i budynki gospodarcze są w 90% zniszczone i wymagają kapitalnego remontu.

Z akt sprawy dodatkowo wynika, że wobec skarżącego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez ZUS w dniu 23 maja 2014 r. prowadzona jest egzekucja, zajęciu podlega rachunek bankowy posiadany przez skarżącego w (...), a nadto w związku z zadłużeniem posiadana nieruchomość została obciążona hipotecznie.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

W przypadku osób fizycznych prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.) a w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2 cyt. wyżej przepisu).

Ustalenie wystąpienia przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. wymaga porównania realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy z wysokością obciążeń finansowych związanych z postępowaniem. Ponadto w przypadku przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. ustalenia wymaga także wpływ obowiązku ponoszenia kosztów postępowania na sytuację materialną strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy i jej rodziny. Ciężar wykazania powyższych okoliczności obciąża wnioskodawcę, a wykazanie to powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza rozpoznającego wniosek zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez stronę jej sytuację materialną i rodzinną (brak dochodów z pracy, dysponowanie niewielkimi środkami pieniężnymi z zasiłków otrzymywanych z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, brak wolnych środków pieniężnych po opłaceniu koniecznych kosztów utrzymania, wielodzietność rodziny i związane z tym koszty kształcenia dzieci, brak majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie wynagrodzenia profesjonalnego zastępcy procesowego, zadłużenie i prowadzone postępowanie egzekucyjne) uznać należało, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Powyższe uzasadnia przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata z urzędu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.