Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650559

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 11 lutego 2015 r.
I SA/Sz 920/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 11 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 maja 2014 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia:

1. Umorzyć postępowanie sądowe.

2. Zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz D.D. kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

D.D. w piśmie z dnia 24 czerwca 2014 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (...) z dnia 23 maja 2014 r. znak: (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

W piśmie procesowym z dnia 3 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej poinformował, że decyzją z tego samego dnia nr (...) (przesłaną w załączeniu), wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", uwzględnił w całości skargę D.D. W związku z tym organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, co też Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej w dniu 3 lutego 2015 r. decyzji uczynił.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (w ramach tzw. autokontroli). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

Z uwagi na powyższe, postępowanie sądowe w rozpoznawanej sprawie, jako bezprzedmiotowe, podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., o czym postanowiono w pkt 1 sentencji.

Uwzględnienie skargi przez organ zasadnym czyni też orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania, na które w rozpoznawanej sprawie składają się: uiszczony wpis od skargi ((...) zł). Jak bowiem stanowi art. 201 § 1 p.p.s.a., zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. Wobec tego, na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.