Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 października 2007 r.
I SA/Sz 89/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "F" z siedzibą w H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie powstania długu celnego, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca "F" z siedzibą w H. w dniu 27 grudnia 2006 r. (data stempla pocztowego) wniosła do tut. Sądu skargę na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia "(...)" uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia "(...)" w stosunku do przedsiębiorcy A. K., prowadzącego firmę Usługi Transportowe i Spedycja i w tej części umarzającą postępowanie oraz utrzymującą w mocy decyzję w pozostałej części.

Pismem Sądu z dnia 25 czerwca 2007 r. wezwano stronę skarżącą, wysyłając wezwanie na adres pełnomocnika do doręczeń-firmy "V" Spółki z o.o. z siedzibą w G., do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie należnego wpisu w kwocie 675 zł W wezwaniu zawarto pouczenie, iż nieusunięcie wskazanego braku w terminie dwóch miesięcy spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącego do doręczeń w dniu 5 lipca 2007 r., tak więc 2-miesięczny termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 5 września 2007 r., który to dzień nie był dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy.

Strona skarżąca, ani we wskazanym wyżej terminie, ani też dotychczas braku tego nie uzupełniła.

W tej sytuacji, stosownie do treści przepisów art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę należało odrzucić.