Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
I SA/Sz 873/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Jaździński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej z dnia (...) r. postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE:

Decyzją z dnia (...) r. Dyrektor Izby Celnej orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) r., którą odmówiono uchylenia decyzji ostatecznej z dnia (...) r. wydanej wobec D. S. i stwierdzającej powstanie w dniu (..) r. długu celnego w związku z nielegalnym wprowadzeniem na polski obszar celny samochodu marki Ford Escort.

Wymieniona na wstępie decyzja ostateczna doręczona została do rąk K. Z. legitymującego się udzielonym mu przez D. S pełnomocnictwem do działania w postępowaniu przed organami celnymi. Od decyzji tej skarga do sądu administracyjnego wniesiona została w dniu (...) r. (data stempla pocztowego) przez K. Z. jako pełnomocnika D.S.

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału z dnia (...) r. skarżący D. S., zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wezwany został do uzupełnienia - w terminie dwóch miesięcy - braków formalnych skargi przez wskazanie, czy K. Z., powołujący się na udzielone mu umocowanie do działania w jego imieniu, należy do kategorii osób uprawnionych do takiego działania przez sądem administracyjnym w myśl art. 35 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz - w razie odpowiedzi pozytywnej - do nadesłania do akt sprawy opłaconego pełnomocnictwa procesowego udzielonego K. Z. do takiego działania, względnie do uzupełnienia w tym-że terminie braku formalnego skargi przez jej osobiste podpisanie lub nadesłanie podpisanego przez samego skarżącego odpisu skargi, zaznaczając, iż nie zastosowanie się skarżącego do tego wezwania spowoduje odrzucenie skargi. W wezwaniu tym zawarto również pouczenie o obowiązku ewentualnego ustanowienia pełno-mocnika do doręczeń i o skutkach niedopełnienia tego obowiązku w zakresie doręczeń pism w postępowaniu sądowym.

Powyższe wezwanie doręczone zostało D. S. na adres miejsca jego zamieszkania w dniu (...) r., wobec czego wyznaczony termin do usunięcia braków formalnych skargi upływał z dniem (...) r. i do tego dnia skarżący żądanych czynności nie wykonał.

Jak to stanowi przepis art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd administracyjny postanawia o odrzuceniu skargi, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Mając na uwadze, iż w rozpatrywanej sprawie skarżący w zakreślonym ter-minie nie uzupełnił braków formalnych skargi, tj. ani nie przedstawił skutecznego pełnomocnictwa osoby, która skargę w jego imieniu wniosła, ani sam skargi nie podpisał, stosownie do wskazanego wyżej przepisu orzec należało jak w posta-nowieniu.