Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
I SA/Sz 863/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Kazimierz Maczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: sędzia W S A Kazimierz Maczewski po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie powstania długu celnego, podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 listopada 2007 r. A.B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...), w przedmiocie powstania długu celnego, podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Decyzja ta skierowana była do skarżącego oraz do spółki "A" w B.

Wobec niemożliwości doręczenia pism sądowych spółce "A" - uczestnikowi przedmiotowego postępowania sądowoadministracyjnego - bowiem z adnotacji poczty wynika, że adresat jest "nieznany", Sąd pismem z dnia 20 czerwca 2008 r. wezwał skarżącego A.B. do wskazania aktualnego adresu siedziby uczestnika postępowania, w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisma. Równocześnie Sąd pouczył skarżącego, iż może on złożyć wniosek o ustanowienie kuratora do doręczeń dla ww. uczestnika postępowania. Sąd pouczył również skarżącego, iż niezłożenie wniosku o ustanowienie kuratora skutkować będzie zawieszeniem postępowania.

Wezwanie Sądu zostało doręczone A.B. w dniu 8 lipca 2008 r. W wyznaczonym terminie nie złożył on wniosku o ustanowienie kuratora.

Mając na względzie niemożliwość doręczenia uczestnikowi postępowania pism sądowych wskutek braku jego adresu oraz niezłożenie przez skarżącego wniosku o ustanowienie kuratora dla doręczeń, należało uznać, iż sprawie nie można nadać dalszego biegu i dlatego na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd postanowił zawiesić postępowanie.