Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
I SA/Sz 861/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. A. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Sz. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług postanawia: odmówić zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.