Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 853/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.)", po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2008 r. wniosku A. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie z Jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2002 r., styczeń i luty 2003 r., w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od kwietnia do grudnia 2002 r. i styczeń 2003 r., odsetki za zwłokę, koszty upomnień i koszty postępowania egzekucyjnego. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wraz ze skargą na decyzję, Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2002 r., styczeń i luty 2003 r., w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od kwietnia do grudnia 2002 r. i styczeń 2003 r., odsetki za zwłokę, koszty upomnień i koszty postępowania egzekucyjnego, złożyła jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżąca uzasadniła trudnymi do odwrócenia konsekwencjami dla niej i dla jej rodziny, wobec pozbawienia skarżącej środków do życia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej zwanej p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak wynika z przytoczonej powyżej regulacji prawnej, warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Powyższy pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04 (niepubl.), w którym stwierdził, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę. Argumentacja takiego wniosku musi więc być odpowiednia - tzn. w sposób przekonywujący pokazująca konkretne relacje między brakiem wstrzymania zaskarżonej decyzji a wystąpieniem zagrożeń z art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. Ważny interes skarżącego nie stanowi ustawowej przesłanki umożliwiającej Sądowi wstrzymanie wykonania decyzji (por. post. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 21 grudnia 2006 r. sygn. akt I FZ 525/06).

W złożonym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji A. S. nie wskazała, by zachodziły okoliczności wymienione w powołanym wyżej przepisie. Przewidywania zaś strony, że egzekucja ustalonego skarżącej podatku, nie poparte żadnymi dowodami ani też argumentami, stanowiłaby pozbawienie skarżącej środków do życia nie stanowią przesłanek wstrzymania wykonania decyzji spośród wymienionych w art. 61 § 3 powołanej ustawy.

W tej sytuacji, wobec braku podstaw do uwzględnienia wniosku, orzeczono jak w postanowieniu.