I SA/Sz 84/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489761

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Sz 84/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. B. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu w sprawie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu postanawia:

1)

pozostawić skargę bez rozpatrzenia,

2)

zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) zł ((...)) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarząd Województwa (dalej: "Organ") w dniu (...) grudnia 2017 r. wydał rozstrzygnięcie nr (...), którym nie uwzględnił protestu U. B. (dalej: "Skarżąca") w sprawie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W rozstrzygnięciu tym, doręczonym Skarżącej w dniu (...) grudnia 2017 r., zawarto pouczenie o sposobie i terminie wniesienia na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (dalej: "Sąd").

W dniu (...) lutego 2018 r. wpłynęła do Sądu, nadana w dniu (...) lutego 2018 r., przesyłka listowa zawierająca:

- pismo U. B. (dalej: "Skarżąca") z dnia (...) stycznia 2018 r., stanowiące skargę na ww. rozstrzygnięcie Organu oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi,

- kserokopię zaświadczenia lekarskiego z dnia (...) grudnia 2017 r., potwierdzającą niezdolność do pracy Skarżącej w okresie od dnia (...) grudnia 2017 r. do (...) stycznia 2017 r.,

- potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Sądu kwoty (...) zł,

- kopertę wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z których wynika, że w dniu (...) stycznia 2018 r. Skarżąca nadała w Urzędzie Pocztowym K. (...) przesyłkę, jako adresata wskazując: "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ul. (...), (...)". W dniu (...) stycznia 2018 r., z uwagi na błędne dane adresowe (tj. dane adresowe dotyczące Sądu Rejonowego w K.) w Urzędzie Pocztowym K. 2 podjęto decyzję o zwrocie przesyłki do nadawcy. Przesyłkę tę wydano nadawcy w dniu (...) lutego 2018 r.

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2018 r., Sąd odrzucił, jako spóźniony, wniosek Skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia. Orzeczenie to doręczono Skarżącej w dniu (...) kwietnia 2018 r. Z uwagi na niewniesienie przez strony postępowania środka zaskarżenia, postanowienie Sądu stało się prawomocne z dniem (...) kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia (...) lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460; dalej: "u.z.r.p."), w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.").

Stosownie do art. 61 ust. 2 zdanie pierwsze u.z.r.p., powyższa skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 3 - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z kolei, wniesienie skargi po terminie, o którym mowa w art. 61 ust. 2 u.z.r.p., powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia (art. 61 ust. 6 pkt 1 u.z.r.p.).

Ponadto, jak wynika z art. 64 u.z.r.p., w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.

Stosownie zaś do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 64 u.z.r.p., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W rozpoznawanej sprawie rozstrzygnięcie Organu podlegające zaskarżeniu zostało doręczone Skarżącej w dniu (...) grudnia 2017 r., wobec czego 14-dniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upłynął w dniu (...) stycznia 2018 r. (wtorek). Jak wynika z akt sądowych, skarga do Sądu została nadana w urzędzie pocztowym dopiero w dniu (...) lutego 2018 r.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy powyższe oznacza, że skarga Skarżącej została wniesiona do Sądu po terminie, o jakim mowa w art. 61 ust. 2 zdanie pierwsze u.z.r.p.

Na marginesie zauważyć należy, że złożony przez Skarżącą wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został przez Sąd odrzucony prawomocnym postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2018 r.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 ust. 6 pkt 1 u.z.r.p., Sąd orzekł o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia. O zwrocie wpisu od skargi orzeczono zaś na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 64 u.z.r.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.