Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734572

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
I SA/Sz 755/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski (spr.), Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi P. (...) s.c. na postanowienie Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności ONW na rok 2009 postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

P. A. s.c. w B. pismem z dnia 20 maja 2014 r. wniosła skargę na ww. postanowienie Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 2014 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności ONW na rok 2009.

W piśmie z dnia 9 czerwca 2015 r. Skarżąca cofnęła skargę, wnosząc o umorzenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu pisma Skarżąca wskazała, że prawomocną decyzją umorzone zostało postępowanie, które dla organu stanowiło prejudykat uzasadniający zawieszenie postępowania w sprawie przedmiotowych płatności rolnych i dlatego skarga stała się bezprzedmiotowa.

Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne w świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej "p.p.s.a.".

Powyższe okoliczności uzasadniają umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.