I SA/Sz 705/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489760

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Sz 705/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2018 r. sprawy ze skargi S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 października 2017 r. o sygn. akt I SA/Sz 705/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (dalej w skrócie: "sąd") oddalił skargę S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: "spółka") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

Następnie, postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. o sygn. akt I SA/Sz 705/17, sąd orzekł o odrzuceniu skargi kasacyjnej, wniesionej przez spółkę od ww. wyroku.

W przewidzianym ustawą terminie, pismem z dnia 7 marca 2018 r., spółka wniosła zażalenie na powyższe postanowienie sądu.

W związku ze złożonym zażaleniem, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I sądu z dnia 27 marca 2018 r. wezwano spółkę, reprezentowaną przez doradcę podatkowego, do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości (...) zł. Jednocześnie pełnomocnik został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, przez nadesłanie odpisu tego zażalenia. W obu przypadkach pouczono pełnomocnika, że wskazane zobowiązania należy wypełnić w terminie 7 dni od daty doręczenia pism sądu, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych tego zażalenia wyekspediowano jedną przesyłką poleconą, kierując ją na wskazany przez pełnomocnika adres do korespondencji, tj.: pl. (...), (...). Jak wynika ze zwróconej przez Urząd Pocztowy W. (...) przesyłki, została ona złożona w dniu 30 marca 2018 r. na okres siedmiu dni w placówce pocztowej, o czym umieszczono w tym samym dniu zawiadomienie (awizo) w skrzynce listowej. Ponowne zawiadomienie (awizo) o przesyłce zostało umieszczone w skrzynce listowej w dniu 9 kwietnia 2018 r. Z uwagi na fakt, że przesyłka ta nie została w terminie dni siedmiu odebrana przez adresata, w dniu 16 kwietnia 2018 r. placówka pocztowa przesyłkę, jako niepodjętą w terminie, zwróciła sądowi (vide: k. 120 akt sądowych).

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia oraz uzupełnienia braków formalnych tego pisma upłynął bezskutecznie (vide: k. 123 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Natomiast zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wszystkie braki zażalenia, o ile uniemożliwiają nadanie mu prawidłowego biegu, mogą być uzupełnione w trybie art. 49 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie zażalenia (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.)

Ponadto, zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek zażalenia, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego zażalenie, aby pod rygorem odrzucenia tego zażalenia przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec tego, że wnosząc zażalenie na postanowienie sądu, spółka nie uiściła wpisu sądowego od tego pisma oraz nie załączyła odpisu zażalenia dla doręczenia go skarżonemu organowi, wezwano ją do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia wskazanego braku formalnego pisma - w terminie siedmiu dni od otrzymania ww. pism sądu. Przesyłkę skierowano na adres do korespondencji ustanowionego przez nią pełnomocnika, tj.: pl. (...), (...).

Zgodnie z art. 65 § 1 p.p.s.a., sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

Stosownie zaś do brzmienia art. 73 § 1 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 4 p.p.s.a.). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4 p.p.s.a.).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że przesyłkę, zawierającą odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, awizowano prawidłowo po raz pierwszy w dniu 30 marca 2018 r. i złożono ją na okres siedmiu dni w placówce pocztowej. W dniu 9 kwietnia 2018 r. przesyłkę tę awizowano powtórnie, a następnie w dniu 16 kwietnia 2018 r. odesłano ją do sądu z adnotacją "Zwrot. Nie podjęto w terminie". Zatem ww. odpis zarządzenia oraz wezwanie doręczono stronie skarżącej w trybie tzw. fikcji doręczenia w dniu 13 kwietnia 2018 r., tj. z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu, liczonego od daty pierwszego awiza. W tej sytuacji termin do wykonania wezwań upływał w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek).

We wskazanym terminie spółka ani nie uzupełniła braków formalnych złożonego przez nią zażalenia, ani nie uiściła należnej opłaty.

W tej sytuacji, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., sąd postanowił o odrzuceniu zażalenia spółki.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.