Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767843

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
I SA/Sz 548/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - Aleksandra Jawoszek po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H W o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 11 marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

H W, w związku ze skargą na powołaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, po otrzymaniu wezwania Sądu do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie (...) zł, złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że w związku z prowadzonym od czerwca 2013 r. postępowaniem kontrolnym i postępowaniami egzekucyjnymi zablokowane zostały wszystkie konta bankowe, co uniemożliwiło prowadzenie działalności i spowodowało jej rozwiązanie, a także zajęto wszystkie przychody skarżącego oraz ruchomości. Aktualnie skarżący jest zatrudniony w firmie (...) pn. "P" na 1/4 etatu dla potrzeb utrzymania ubezpieczenia w ZUS-ie. Skarżący podniósł, że pozostaje na utrzymaniu matki emerytki.

Wnioskodawca nie wykazał żadnego majątku ani osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zaś jako dochody wskazał kwotę (...) zł. Do wniosku dołączył kopię umowy o pracę z dnia 31 grudnia 2014 r.

Skarżący, wykonując wezwanie referendarza sądowego z dnia 12 czerwca 2015 r. do nadesłania dodatkowych dokumentów i oświadczeń, obrazujących sytuację finansową i rodzinną, przedłożył:

1.

oświadczenie w zakresie sytuacji rodzinnej, wyjaśniające, że skarżący jest żonaty, pozostaje w separacji z żoną od 15 lat; mieszka z mamą; córka posiada trzy nieruchomości - dwa mieszkania (ul. P i ul. B w S) oraz działki o pow. (...) m kw.;

2.

kopię zeznania o wysokości osiągniętego przez skarżącego dochodu w roku 2013 r. (PIT - 36 L), w którym zadeklarował przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w zakresie usług ogólnobudowlanych) w kwocie (...) zł, koszty uzyskania przychodów w kwocie (...) zł, dochód w kwocie (...) zł, podatek do zapłaty w kwocie (...) zł;

3.

kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2014 r. (PIT - 36 L), w którym zadeklarował przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w zakresie usług ogólnobudowlanych) w kwocie (...) zł, koszty uzyskania przychodów w kwocie (...) zł, dochód w kwocie (...) zł, podatek do zapłaty w kwocie (...) zł;

4.

kopię zeznania o wysokości osiągniętego przez córkę skarżącego dochodu w roku 2014 r. (PIT - 36 L), w którym zadeklarowała przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie (...) zł, koszty uzyskania przychodów w kwocie (...) zł, dochód w kwocie (...) zł, podatek do zapłaty w kwocie (...) zł;

5.

kopię decyzji ZUS o waloryzacji emerytury otrzymywanej przez matkę skarżącego I W w wysokości (...) zł;

6.

pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2015 r., informujące o zamiarze umorzenia egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność, a także z uwagi na zbieg egzekucji z innymi postępowaniami egzekucyjnymi (14 postępowań) na łączną kwotę ok. (...) zł, w tym na rzecz urzędu skarbowego na kwotę (...) zł;

7. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający, że skarżący z dniem 31 grudnia 2014 r. zakończył prowadzenie działalności gospodarczej;

8. Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2015 r., zaświadczające, że H W nie korzysta z pomocy społecznej oraz nie figuruje w ewidencji klientów Ośrodka.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym - o co ubiega się skarżący w niniejszej sprawie - następuje, gdy strona będąca osobą fizyczną wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Zwolnienie od kosztów sądowych jest instytucją nadzwyczajną stanowiącą pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Do osób tych można zaliczyć bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku, lub osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspokajają tylko podstawowe potrzeby życiowe.

Analiza sytuacji materialnej i rodzinnej skarżącego prowadzi do wniosku, że została spełniona ustawowa przesłanka, o której mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., skarżący wykazał bowiem, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Biorąc po uwagę, złożone przez skarżącego oświadczenia, znajdujące potwierdzenie w dokumentach źródłowych, a także kwotę należnego w sprawie wpisu sądowego w wysokości (...) zł należy przyjąć, iż skarżącego nie będzie stać na uiszczenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie. W sprawie należało wziąć również pod uwagę, że skarżący jest zobowiązany do uiszczenia wpisów od skarg w trzech innych sprawach, w łącznej kwocie (...) zł, w sprawach o sygn. I SA/Sz 548/15,

I SA/Sz 549/15 i SA/Sz 550/15. Z przedłożonych przez skarżącego informacji wynika bowiem, że w chwili obecnej uzyskuje niskie dochody za pracę na 1/4 etatu wysokości (...) zł, nie posiada majątku ani oszczędności. Skarżącego utrzymuje mama emerytka, z którą mieszka, a jej dochód to kwota ok. (...) zł. Wnioskodawca faktycznie więc znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej. O złej kondycji finansowej skarżącego świadczy również okoliczność zamiaru umorzenia jednego z wielu prowadzonych wobec niego postępowań egzekucyjnych z powodu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, a także znaczna kwota zadłużenia skarżącego wynosząca (...) zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisów art. 243 § 1, art. 245, art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.