Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507276

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
I SA/Sz 523/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...); (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia:

1)

odrzucić wniosek o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego,

2)

odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

M. M. w piśmie z dnia 26 maja 2017 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na ww. decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. Odpowiadając na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od uiszczenia tej opłaty. Referendarz sądowy po rozpoznaniu ww. wniosku, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz (...) odmówił przyznania Skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Następnie w wyznaczonym terminie Skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości (...) zł.

Sąd wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz (...) oddalił skargę M. M. W dniu 9 lutego 2018 r. Skarżący - reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - wniósł do sądu skargę kasacyjną od ww. wyroku. Po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie (...) zł, Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 r. referendarz sądowy odmówił zmiany postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz (...) odmawiającego Skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 14 maja 2018 r. pełnomocnik skarżącego został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Odpis wyżej wymienionego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi w dniu 17 maja 2018 r., co potwierdziła osoba uprawniona do odbioru przesyłki poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na pokwitowaniu odbioru. W dniu 24 maja 2018 r. pełnomocnik, działając w imieniu Skarżącego, w piśmie z dnia 24 maja 2018 r. w związku z czasową (do dnia 4 czerwca 2018 r.) nieobecnością Skarżącego i problemem z przekazaniem informacji o wyznaczonym terminie przez Sąd na dokonanie wpisu, wniósł o wyznaczenie nowego terminu, uwzględniającego powyższą okoliczność.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że skarga kasacyjna podlega odrzuceniu z powodu jej nieopłacenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.); zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przytoczonej regulacji prawnej została wyrażona zasada, zgodnie z którą warunkiem podjęcia przez sąd czynności - na skutek wniesionego pisma - jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony w wyznaczonym terminie, pomimo prawidłowego wezwania. Skoro bowiem przesyłkę pełnomocnik skarżącego odebrał w dniu 17 maja 2018 r., to siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej upłynął w dniu 24 maja 2018 r., który to dzień nie był dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednakże strona skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła wpisu od skargi kasacyjnej, co skutkuje koniecznością jej odrzucenia, o czym Sąd postanowił w punkcie drugim sentencji orzeczenia.

W związku z powyższym wskazać należy, że 7- dniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, wskazany we wezwaniu Sądu, jest terminem ustawowym. Oznacza to, że Sąd nie może przedłużyć tego terminu na wniosek strony. Wobec powyższego, wniosek pełnomocnika Skarżącego o jego przedłużenie należało jako niedopuszczalny odrzucić. Dodać należy, że stosownie do art. 84 p.p.s.a. przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć jedynie termin sądowy, tj. termin wyznaczony przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Natomiast nie ma możliwości przedłużenia terminu ustawowego, czyli terminu wyraźnie wskazanego w ustawie wyznaczającej jego początek oraz długość, a taki charakter ma właśnie termin do uiszczenia wpisu sądowego, o którym mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a.

Ponadto, mając na uwadze okoliczności rozpoznawanej sprawy, wskazać należy, że w ocenie Sądu nieuzasadnione było powoływanie się przez pełnomocnika na potrzebę przedłużenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej z uwagi na trudności związane z przekazaniem stosownych informacji Skarżącemu.

Nie budzi bowiem wątpliwości, że to na pełnomocniku skarżącego ciąży obowiązek należytego dbania o interesy jego mocodawcy, który to mocodawca ponosi ryzyko ujemnych skutków niestarannego zachowania się swojego pełnomocnika. Podkreślić należy, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało prawidłowo doręczone działającemu w imieniu Skarżącego, profesjonalnemu pełnomocnikowi. Fakt, że materialny obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na samej stronie, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku zapewnienie skuteczności czynności procesowej, dokonywanej w ramach pełnomocnictwa. W celu zapewnienia skutecznego dochodzenia praw mocodawcy, pełnomocnik powinien liczyć się także z koniecznością uiszczenia wpisu sądowego i w razie potrzeby wpłacić stosowna opłatę.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.