Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.
I SA/Sz 485/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 21 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

G.U. pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym Zarządzeniem z dnia 25 maja 2011 r., wezwano skarżącego do uiszczenia należnego wpisu od skargi w kwocie 500,- zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia doręczono osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 30 maja 2011 r., jednakże w wyznaczonym terminie, ani dotychczas, wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 ust. 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie zaś z przepisem art. 220 § 1 i § 3 powołanej ustawy, będącym lex specialis do ww. przepisu, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Na podstawie przepisu art. 230 § 1 i § 2 ww. ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Brakiem formalnym skargi, o jakim mowa w przepisie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, jest m.in. brak wpisu sądowego od wniesionej skargi. Z treści powołanych przepisów wynika, że przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd postanowieniem, na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono w dniu 30 maja 2011 r. Wobec tego, siedmiodniowy termin do wykonania wezwania Sądu, upłynął w dniu 6 czerwca 2011 r. We wskazanym terminie należny wpis od skargi nie został uiszczony.

W tej sytuacji, stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.