Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1787183

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
I SA/Sz 474/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sędziowie WSA: Bolesław Stachura (spr.), Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 6 marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I.

oddala skargę,

II.

przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata T. S. kwotę (...) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. pismem z dnia 3 lutego 2015 r. zwrócił się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. dalej: Kierownik ARiMR) z prośbą o doręczenie uwierzytelnionej kopii decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych nr (...) z dnia (..]r.

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) organ odmówił przesłania kopii decyzji. Przedmiotowe postanowienie doręczono za pośrednictwem poczty.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru doręczenie postanowienia nastąpiło w dniu 12 lutego 2015 r. Na wskazanym potwierdzeniu w miejscu na podpis odbiorcy widnieje odręczny podpis o treści "W".

Pismem z dnia 23 lutego 2015 r., nadanym w tym samym dniu za pośrednictwem Poczty Polskiej, J. W. złożył zażalenie na postanowienie z dnia (...) r.

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) (dalej: Dyrektor ARIMR) stwierdził uchybienie przez J. W. terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Kierownika ARiMR z dnia (...) r.

Na powyższe postanowienie Dyrektora J. W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w skardze zarzucił, że korespondencja nie jest mu doręczana przez Pocztę Polską, albowiem listonosz doręcza pisma mieszkańcom wsi W., a nie jemu osobiście i taki stan trwa od kilkunastu lat. Wskazał, że wielokrotnie wnosił skargi do Naczelnika Poczty Polskiej w T., skargi te nie odniosły jednak skutku. Zarzucił, że jego podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru został sfałszowany.

W świetle powyższego J. W. zażądał uchylenia przez WSA postanowienia Dyrektora (...) Oddziału ARiMR z dnia (...) oraz zmiany postanowienia Dyrektora (...) Oddziału ARiMR z dnia (...) r. poprzez uwzględnienie, iż jego zażalenie zostało wniesione w terminie.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor ARMiR wniósł o oddalenie skargi w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej "p.p.s.a.", Sąd sprawuje kontrolę działalności administracji. Oznacza to, że sądowa kontrola ostatecznej decyzji administracyjnej polega na badaniu jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego.

W niniejszym przypadku nie ma wątpliwości, że J. W. złożył zażalenie na postanowienie z dnia (...) r. w dniu 23 lutego 2015 r. po upływie 7 dniowego terminu do złożenia zażalenia liczonego od dnia doręczenia postanowienia odnotowanego w zwrotnym potwierdzeniu odbioru (12 lutego 2015 r.).

Co prawda J. W. podniósł w skardze zarzuty, iż korespondencja nie jest mu doręczana przez Pocztę Polską, albowiem listonosz doręcza pisma mieszkańcom wsi W., a nie jemu osobiście i taki stan trwa od kilkunastu lat. Wskazał, że wielokrotnie wnosił skargi do Naczelnika Poczty Polskiej w T., skargi te nie odniosły jednak skutku. Zarzucił też, że jego podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru został sfałszowany. Na żadną z powyższych okoliczności nie przedłożył jednak żadnych dowodów w postaci choćby kopii skarg kierowanych do Naczelnika Poczty Polskiej w T., czy też powiadomienia organów ścigania o sfałszowaniu jego podpisu. W takim stanie rzeczy wobec zarzutów niepopartych żadnymi dowodami Sąd nie miał podstaw, aby kwestionować, że prawidłowe doręczenie postanowienia Kierownika ARiMR z dnia (...) r. nastąpiło do rąk Skarżącego - J. W. w dniu 12 maja 2015 r., a złożenie przez niego w dniu 23 lutego 2015 r. zażalenia nastąpiło po upływie ustawowego terminu do złożenia zażalenia.

Należy też zauważyć, jak trafnie wskazał organ odwoławczy, że mimo takiej możliwości J. W. nie skorzystał też z możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia.

W takiej sytuacji zaskarżone postanowienie Dyrektora ARiMR z dnia (...) r. należało uznać za zgodne z prawem i z tych względów skargę oddalono.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu sąd orzekł na podstawie art. 250 ww. ustawy w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.