Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500113

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
I SA/Sz 459/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Kazimierz Maczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Dnia 1 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Kazimierz Maczewski po rozpatrzeniu w dniu 1 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. na pismo Burmistrza Ł. z dnia 11 marca 2014 r. stanowiące odpowiedź na skargę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na pismo Burmistrza Ł. z dnia 11 marca 2014 r. stanowiące odpowiedź na skargę.

W treści pisma Strona wskazała, że w nawiązaniu do pisma z dnia 11 marca 2014 r. nr (...) wnosi: "ponownie skargę na Burmistrza R. S., który to celowo skierował do Sądu matacze, nieprawdziwe pismo jw.". Strona wniosła o wszczęcie postępowania wobec działalności "mafijno przestępczych Burmistrza R. S. który to pobiera podatek budowlany od działki nr (...) na podstawie fałszywego dokumentu geodety od 1.01.2008 tj. działanie przestępcze z art. 271 § 1 k.k. i 271 k.k. i 273 k.k.".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi z dnia 19 marca 2014 r. inicjującej postępowanie sądowe w sprawie. Ponadto wskazał, że pismo Strony z dnia 19 lutego 2014 r. oraz 21 lutego 2014 r. zawierały znamiona skargi na działalność Burmistrza Ł., zostały przekazane do Rady Miejskiej w Ł.

W dniu 3 marca 2014 r. Strona została poinformowana, że ww. skargi zostaną rozpatrzone na sesji Rady Miasta w Ł. W dniu 26 marca 2014 r. Rada Miasta w Ł. podjęła uchwałę nr XL/397/14 w sprawie skarg wniesionych przez Stronę na działalność Burmistrza Ł oraz dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł., uznając skargi za nieuzasadnione.

W uchwale nr XL/397/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie skarg wniesionych przez Stronę na działalność Burmistrza Łobza i Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeks postępowania administracyjnego Rada Miejska w Ł. uznała skargi za nieuzasadnione w związku z tym, iż wskazane w nich podmioty podjęły działania w ramach przysługujących im kompetencji i nie można im przypisać znamion przestępstwa.

Do odpowiedzi na skargę organ załączył, także pisma Strony z dnia 19 lutego 2014 r., z dnia 21 lutego 2014 r. oraz uchwałę nr XL/397/14 Rady Miejskiej w Ł. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalono wysokość wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 184 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej tylko w zakresie określonym ustawą.

Zakres orzekania sądów administracyjnych określony został w art. 3 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", z którego wynika, że sądowa kontrola sprawowana przez te sądy ograniczona została do kontroli działalności administracji publicznej.

Zgodnie z treścią wskazanego wyżej art. 3 § 2 p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1 - 4 a.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie dotyczy pisma Burmistrza Ł. z dnia 11 marca 2014 r. stanowiącego odpowiedź na skargę (J. C.) z dnia 27 lutego 2014 r. na bezczynność i akt zemsty Burmistrza Ł. oraz skargę z dnia 3 marca 2014 r., w której Skarżący powtórzył argumenty zawarte ww. skardze i dodatkowo wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji nr (...) z 21 lutego 2014 r.

Zdaniem Sądu, analiza akt sprawy nie pozostawia wątpliwości, że pismo Burmistrza Ł. z dnia 11 marca 2014 r. - w ocenie Sądu - nie stanowi żadnego z aktów, o których mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a. Ustawa nie przewiduje możliwości zaskarżenia do sądu pisma organu, stanowiącego odpowiedź na skargę. Takie działanie organu nie rodzi dla strony żadnych praw ani obowiązków, nie prowadzi również do wszczęcia postępowania administracyjnego, które mogłoby zakończyć się wydaniem decyzji lub postanowienia (tekst jedn.: nie prowadzi do zakończenia postępowania i nie rozstrzyga co do jego istoty).

Odpowiedź na skargę jest stanowiskiem procesowym, jakie zajmuje organ administracji w postępowaniu przed sądem administracyjnym wobec zarzutów sformułowanych w skardze. Treści zawarte w odpowiedzi na skargę mają charakter jedynie pomocniczy i mają jedynie stanowić dodatkowe wyjaśnienie motywów postępowania organu.

Na marginesie Sąd wyjaśnia, że w przepisach art. 221 i nast. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej: "k.p.a." uregulowana została procedura składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych.

Pismo Skarżącego stanowiące skargę na pismo Burmistrza Ł. z dnia 11 marca 2014 r. zostało potraktowane przez sam organ, jako skarga na jego działalność w trybie przepisów z działu VIII k.p.a., o czym świadczy uchwała Rady Miejskiej w Ł. z dnia 26 marca 2014 r. nr XL/397/14.

Również z tych względów wniesiona w niniejszej sprawie skarga nie podlega właściwości sądów administracyjnych i jest niedopuszczalna.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że zasadą w postępowaniu sądowym jest, stosownie do przepisu art. 220 § 1 zd. 1 "p.p.s.a.", niepodejmowanie przez sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie jednak z art. 222 p.p.s.a. nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu. Z tych powodów Sąd nie wzywał Skarżącego do wniesienia wpisu od skargi.

Na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jeżeli jej przedmiot nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.