Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 września 2019 r.
I SA/Sz 456/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.P. i M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2019 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą S. P. i M. P. na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału I WSA w Szczecinie z dnia 24 maja 2019 r. zobowiązano Skarżących S. P. i M. P. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) zł.

W zarządzeniu zawarto pouczenie, że niezastosowanie się do wskazanego w wezwaniu siedmiodniowego terminu spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłki zawierające ww. wezwania Skarżący odebrali dnia 29 maja 2019 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwania Skarżący złożyli wnioski o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniami z dnia 3 lipca 2019 r., I SPP/Sz 57/19 i I SPP/Sz 56/19 starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pozostawił ww. wnioski Skarżących bez rozpoznania z uwagi na brak uzupełnienia wniosków poprzez wypełnienie i osobiste podpisanie urzędowego wniosku o przyznanie prawa pomocy, tj. przesłanego formularza PPF wymaganego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Odpis powyższych zarządzeń doręczono Skarżącym, w trybie art. 74 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302 j.t. z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") - odmowa przyjęcia przesyłki. Skarżący nie zaskarżyli ww. zarządzeń.

W związku z powyższym pismem z dnia 23 lipca 2019 r. Skarżący zostali ponownie wezwani do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od ww. skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwróconych przez pocztę przesyłek zawierających odpisy ww. wezwań, zostały one skierowane do Skarżących na wskazany w skardze adres. Ponadto przesyłki te, podwójnie awizowane, tj. dnia 26 lipca 2019 r. i 5 sierpnia 2019 r., o czym zawiadomienie pozostawiono w drzwiach adresatów, zostały pozostawione we właściwej placówce pocztowej na okres siedmiu dni. Przesyłki te nie zostały odebrane przez adresatów z uwagi na odmowę ich odbioru. Adnotacja o odmowie odbioru ww. przesyłek przez Skarżących poczyniona przy dacie pierwszego awizo, tj. dnia 26 lipca 2019 r., wraz z podpisem doręczyciela została odnotowana na zwrotnych potwierdzeniach ich odbioru.

Z uwagi na powyższe w dniu 13 sierpnia 2019 r. placówka pocztowa ww. przesyłki zwróciła Sądowi.

Skarżący do dnia dzisiejszego nie uiścili wpisu od skargi w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Ponieważ Skarżący wpisu nie uiścili, Sąd, stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. wezwał Skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wnioski Skarżących o przyznanie prawa pomocy zostały prawomocnie rozstrzygnięte zarządzeniami starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2019 r., I SPP/Sz 57/19 i I SPP/Sz 56/19, tj. pozostawione bez rozpoznania z uwagi na brak uzupełnienia wniosków poprzez wypełnienie i osobiste podpisanie urzędowego wniosku o przyznanie prawa pomocy, tj. przesłanego formularza PPF wymaganego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W związku z prawomocnym pozostawieniem bez rozpoznania wniosków Skarżących o przyznanie prawa pomocy Sąd ponownie wezwał Skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Sąd wskazuje, że zgodnie z art. 65 § 1 p.p.s.a., Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2017.1481 oraz z 2018.106, 138 i 650), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na warunkach określonych w art. 74a.

Stosownie zaś do treści art. 73 § 1 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.).

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4 p.p.s.a.).

Ponadto zgodnie z art. 74 § 1 p.p.s.a. jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, zwraca się je sądowi z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją dołącza się do akt sprawy. Jak z kolei stanowi art. 74 § 2 p.p.s.a. w przypadku, o którym mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłki zawierające wezwania awizowano prawidłowo po raz pierwszy w dniu 26 lipca 2019 r. i złożono je na okres siedmiu dni w placówce pocztowej. Przyczynę ich niedoręczenia określono jako "Adresat odmówił przyjęcia". W dniu 5 sierpnia 2019 r. przesyłki te awizowano powtórnie, a następnie w dniu 13 sierpnia 2019 r. odesłano je nadawcy z adnotacją "Zwrot. Nie podjęto w terminie".

Skoro zatem Skarżący nie odebrali przesyłek z uwagi na odmowę ich przyjęcia należało uznać je za doręczone, zgodnie z art. 74 § 2 p.p.s.a., w dniu odmowy ich przyjęcia przez adresata, tj. dnia 26 lipca 2019 r. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upływał w dniu 2 sierpnia 2019 r. (piątek).

Na marginesie Sąd zauważa jednak, że nawet gdyby przyjąć, na korzyść Skarżących, że doręczenie ww. przesyłek nastąpiło z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu, liczonego od daty pierwszego awiza, tj. z dniem 9 sierpnia 2019 r., a siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upływał w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) to i tak wskazać należy, że Skarżący nie uiścili wpisu od skargi ani w ww. terminach ani dotychczas.

W tej sytuacji, na podstawie przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.