Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767837

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
I SA/Sz 453/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak po rozpatrzeniu w dniu 30 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący:.

Sędziowie WSA: Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej (...) o zasądzenie od organu kosztów wniosku o nadanie klauzuli prawomocności wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., I SA/Sz 453/12 w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2012 r. w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. skarżąca (...), reprezentowana przez adwokata, zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z wnioskiem o wydanie jej odpisu wyroku tego Sądu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 453/12 wraz ze stwierdzeniem prawomocności oraz zasądzenie od organu kosztów związanych z niniejszym wnioskiem według norm przypisanych w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie (...) zł, na podstawie § 5 w zw. z § 11 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 461).

W dniu 18 czerwca 2015 r. została uiszczona opłata kancelaryjna za odpis wyroku i stwierdzenie prawomocności w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 169 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 720 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." - prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony oraz w przypadku, o którym mowa w art. 286 § 1, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z powołanym przepisem po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji akta administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej załączając odpis orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności. Praktyka stosowania ww. art. 169 p.p.s.a. polega więc na zamieszczeniu na oryginale orzeczenia sądu stosownej klauzuli i dokonaniu wzmianki o prawomocności na wydanym (wraz z zwracanymi aktami sprawy) organowi odpisie.

Postanowienie stwierdzające prawomocność wyroku z dniem 11 marca 2015 r. zostało wydane dnia 29 czerwca 2015 r., a akta sprawy administracyjnej zostały zwrócone. W dniu 3 lipca 2015 r. doręczono organowi odpis wyroku ze wzmianką o prawomocności. Z kolei pełnomocnik skarżącej odebrał sentencję wyroku ze stwierdzeniem prawomocności, zgodnie z jego wnioskiem z dnia 17 czerwca 2015 r., w dniu 10 lipca 2015 r.

Natomiast nie można było zasądzić na rzecz strony skarżącej kosztów wniosku (uiszczona opłata (...) zł oraz koszty zastępstwa) z uwagi na brak stosownych przepisów w tym zakresie.

Zgodnie z art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Ponadto koszty postępowania zasądza się również w razie umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego, o którym mowa w art. 201 p.p.s.a., a także w razie rozstrzygania w przedmiocie skargi kasacyjnej w przypadkach określonych w art. 203 i 204 p.p.s.a.

W związku z takim brzmieniem przepisów procesowych w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że na stronach ciąży obowiązek ponoszenia kosztów postępowania związanych z ich udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199 p.p.s.a.). Według tej zasady, każdą stronę obciążają poniesione przez nią koszty postępowania związane z jej udziałem w postępowaniu, bez prawa domagania się zwrotu tych kosztów od innej strony. Wyjątki od tej zasady, stanowiące podstawę do orzekania o zwrocie kosztów między stronami, zostały ściśle unormowane w art. 200, 201, 203 i 204 p.p.s.a. i nie można ich interpretować rozszerzająco (por. postanowienie NSA z dnia 30 lipca 2014 r., II FSK 2905/13 odwołujące się do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 4 lutego 2008 r., I OPS 4/07).

Z powodu braku wyraźnych przepisów w tym zakresie, strona nie może domagać się zasądzenia od organu, który wydał zaskarżoną interpretację, kosztów postępowania z wniosku złożonego w trybie art. 169 § 1 p.p.s.a., nawet jeżeli wniosek dotyczył wyroku uwzględniającego skargę.

W związku z powyższym Sąd orzekł jak na wstępie oddalając wniosek o zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej kosztów wniosku o nadanie klauzuli prawomocności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.