Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882756

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 listopada 2012 r.
I SA/Sz 435/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy ze skargi B. Spółka z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 23 marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od gier za czerwiec 2010 r. oraz jej zwrotu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.