Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554705

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 2 października 2018 r.
I SA/Sz 428/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodnicząca Sędzia WSA - Ewa Wojtysiak po rozpatrzeniu w Wydziale I w dniu 2 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić Skarżącemu kwotę (...) zł ((...)) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

D. D. (dalej: "Skarżący") pismem z dnia 15 kwietnia 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 5 września 2018 r., wezwano Skarżącego do uiszczenia należnego od wniesionej skargi wpisu sądowego w kwocie (...) zł - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone Skarżącemu w dniu 19 września 2018 r.

W dniu 27 września 2018 r. Skarżący uiścił na rachunek bankowy Sądu kwotę (...) zł, tytułem opłaty od skargi, do sprawy o sygn. akt I SA/Sz 428/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) -dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skarg, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia tej skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wskazać przy tym należy, że uiszczenie wpisu od skargi po terminie jest równoznaczne z jego nieuiszczeniem, co - w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. - skutkuje odrzuceniem skargi. Odmienna interpretacja tego przepisu prowadziłaby do zakwestionowania sensu art. 220 § 1 p.p.s.a. w zakresie ustanowienia siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu sądowego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1490/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jak wynika z akt sprawy Skarżący nie wykonał wezwania Sądu z dnia 5 września 2018 r. (doręczonego w dniu 19 września 2018 r.). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął, w dniu 26 września 2018 r. (środa), który to dzień nie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. We wskazanym terminie Skarżący nie uiścił wpisu od skargi, albowiem jak wynika z posiadanych przez Sąd dokumentów (k. 38 - polecenie przelewu) obciążenie rachunku Skarżącego kwotą

(...) zł tytułem wpisu od skargi na dobro rachunku bankowego Sądu nastąpiło w dniu 27 września 2018 r.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd postanowił o odrzuceniu skargi (pkt 1 sentencji). Natomiast, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego wpisu od tej skargi (pkt 2 sentencji).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.