Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001850

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 października 2018 r.
I SA/Sz 420/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.).

Sędziowie WSA: Marzena Kowalewska, Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. sprawy ze skargi G.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za okresy od czerwca do grudnia 2012 r., styczeń, luty 2013 r., od kwietnia do listopada 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.