Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2615283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2019 r.
I SA/Sz 360/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2019 r. zażalenia M. Spółka jawna Usługowo Handlowa M. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) października 2018 r. sygn. akt I SA/Sz (...) wydane w sprawie ze skargi M. Spółka jawna Usługowo Handlowa M. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 26 marca 2018 r. nr (...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od lutego do października 2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 października 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. wpłynęło zażalenie M. Spółka jawna Usługowo Handlowa M. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 października 2018 r. sygn. akt I SA/Sz (...).

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 października 2018 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez uiszczenie wpisu sądowego od wniesionego zażalenia w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 22 października 2018 r. W wyznaczonym terminie, ani w terminie późniejszym skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego.

Nadto, wezwaniem z dnia 29 listopada 2018 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia pozostałych braków zażalenia tj. podpisania zażalenia oraz jego odpisu lub nadesłania 2 odpisów podpisanego zażalenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 3 grudnia 2018 r. W wyznaczonym terminie, ani w terminie późniejszym skarżąca nie wykonała jednak wezwania sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności zażalenie poprzedza sprawdzenie jego wymagań formalnych, stosownie bowiem do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wskazanym wyżej brakiem formalnym zażalenia jest m.in. brak podpisu. Zgodnie bowiem z art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie natomiast z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jeżeli zażalenie nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 194 § 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa stronę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 177a w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, w tym uiszczenia wpisu sądowego, zostały doręczone skarżącej spółce w dniach 22 października 2018 r. oraz 3 grudnia 2018 r. Tym samym terminy do uzupełnienia braków formalnych upłynęły odpowiednio w dniach 29 października 2018 r. oraz 10 grudnia 2018 r. W zakreślonych terminach nie uzupełniono jednak braków formalnych zażalenia.

W tym stanie rzeczy, sąd - na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. - zażalenie odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.