Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Sz 286/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat dodatkowych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

F. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu opłat dodatkowych.

Skarżąca zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 marca 2011 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) zł oraz pouczona, że niewykonanie zobowiązania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie wraz z pouczeniem zostało osobiście doręczone skarżącej w dniu 25 marca 2011 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru: k. 9), jednakże do dnia dzisiejszego wezwana zobowiązania nie wykonała.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wynika, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie ustalono wpłaty do przedmiotowej sprawy (vide: notatka urzędowa: k.10).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Wniesienie skargi w niniejszej sprawie podlegało obowiązkowi uiszczenia wpisu stałego. Wysokość wpisu została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Na mocy § 2 ust. 3 pkt 12 powyższego rozporządzenia wpis w powyższej sprawie wynosi (...) zł.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 powołanej ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony skarżącej w dniu 25 marca 2011 r., zatem siedmiodniowy termin do zrealizowania zobowiązania Sądu upłynął dnia 1 kwietnia 2011 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy, jednakże w zakreślonym terminie F. S. należnego wpisu nie uiściła.

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.