Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097858

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Sz 223/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary porządkowej postanawia: uchylić postanowienie z dnia 2 marca 2011 r. w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania zawieszonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 812/10.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zaskarżonym postanowieniem z dnia (...). Nr (...) utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia (...) o nałożeniu na T. S.A. z siedzibą w W. kary porządkowej.

Z uwagi na fakt, iż sporne w sprawie przepisy art. 262 § 1 pkt 1 i art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), stały się przedmiotem skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącej zbadania zgodności ww. przepisów z Konstytucją RP, złożonej przez T. S.A. w dniu 18 września 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 25 listopada 2010 r. zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej: p.p.s.a.).

W dniu 2 marca 2011 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie, z uwagi na wydane przez Trybunał Konstytucyjny postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt Ts 220/09 odmawiające nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.

Pismem z dnia 11 marca 2011 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o uchylenie postanowienia Sądu o podjęciu zawieszonego postępowania. W uzasadnieniu wyjaśniono, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. zostało zaskarżone zażaleniem z dnia 22 listopada 2010 r., wobec tego, zasadne jest niepodejmowanie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 165 p.p.s.a., postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

Podkreślić należy, że w rozpoznawanej sprawie postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., to jest w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Podstawą zawieszenia postępowania w sprawie było uznanie Sądu, iż rozstrzygnięcie zawisłej sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zainicjowanej skargą konstytucyjną skarżącej z dnia 18 września 2009 r. W dniu 9 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie w tej sprawie, a w związku ze złożeniem zażalenia przez skarżącą, postanowienie to nie jest jeszcze prawomocne.

Wobec tego, że nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta sprawa tocząca się na podstawie skargi konstytucyjnej skarżącej przed Trybunałem Konstytucyjnym, postępowanie zawieszone postanowieniem Sądu z dnia 25 listopada 2010 r. nie powinno było być podjęte, gdyż stan sprawy nie uległ zmianie, dlatego uzasadnione było dalsze zawieszenia postępowania sądowego.

Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.