Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814227

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 lipca 2015 r.
I SA/Sz 214/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sędziowie WSA: Jolanta Kwiecińska, Anna Sokołowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 lipca 2015 r. sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 22 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów rolnych

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 25 lipca 2014 r. nr (...),

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,

3.

zasądza od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz strony skarżącej A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w P. kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzją nr (...) z dnia (...) r. orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji nr (...) z dnia (...) r. wydanej przez Kierownika Biura Powiatu B. ARiMR w B. o uchyleniu czynności materialno-technicznej i odmowie dokonania wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przedmiotowe decyzje wydano w następującym stanie faktycznym sprawy.

W dniu 5 listopada 2010 r. spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa złożyła wniosek o wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na podstawie tego wniosku Kierownik Biura ARMiR w B. dokonał wpisu A. sp. z o.o. spółka komandytowa do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadając jej numer identyfikacyjny (...).

W dniu 26 lutego 2014 r. Kierownik Biura ARiMR w B. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej polegającej na wpisaniu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności spółki A. sp. z o.o. spółka komandytowa jako producenta rolnego, poprzez ustalenie, czy zostały spełnione przez tę Spółkę ustawowe przesłanki wpisu do ewidencji producentów na podstawie art. 3 ust. 1-3 oraz art. 12 ust. 3-5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r., o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 86) - dalej: "u.k.s.e.".

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie podejrzenia stwarzania przez spółkę A. sp. z o.o. spółka komandytowa - wraz z innymi podmiotami powiązanymi ze Spółką - tzw. "sztucznych warunków", mających na celu uzyskanie łącznie przez podmioty powiązane wyższej pomocy dla rolnictwa, finansowanej ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych, niż uzyskałby występujący o pomoc jeden podmiot.

W trakcie postępowania organ pierwszej instancji dokonał ustaleń, że w istocie mamy do czynienia z jednym gospodarstwem mającym swą siedzibę pod adresem P.(...), (...) K. rozumianym jako jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, rozumianego jako G. osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej G. i jej członków.

Obok R.G. (...) (...) Sp. z o.o., pod adresem P.(...), (...) K.S. znajdują się również podmioty: A. Sp. z o.o., E. E. (...) Sp. z o.o., A. Sp. z o.o. P.SPÓŁKA KOMANDYTOWA, R. G. (...) (...) Sp. z o.o., (...) Sp z o.o. M. 1 Sp. Komandytowa, A. SPÓŁKA Z o.o. Sp.k., (...) Sp z o.o. K. 1 Sp. Komandytowa, (...) Sp z o.o. W.1 Sp. Komandytowa, (...) Sp z o.o. J. 1 Sp. Komandytowa, (...) Sp z o.o. Ż. 1 Sp. Komandytowa, (...) Sp. z o.o. K. 2 Sp.k., (...) (...) sp.z o.o., (...) (...) USŁUGI Sp. z o.o., J.W. (...) Sp. z o.o., B. C., (...) A. Sp. z o.o., Zbożowa G. (...) (...) Sp. z o.o., V.s C., O. A.

Organ pierwszej instancji ustalił, że zależności pomiędzy podmiotami dotyczą zarówno udziałowców, siedziby jak i zakresu działalności w PKD i tak:

A. Sp. z o.o. - (...) P. Sp. z o.o. ((...) udziałów) - prezes zarządu N. A.;

E.-E. (...) Sp. z o.o. - N. A. ((...) udziałów) - prezes zarządu N. A.;

R. G. (...) (...) Sp. z o. o - A. Sp. z o.o. ((...) udziałów)- prezes zarządu N. A., członek zarządu B. H. C.; (...) (...) Sp. z o.o. - (...)-P. B. GMBH ((...) udziałów)- prezes A. N.;

A. SP. z o.o. Sp. komandytowa - wspólnicy A. Sp. z o.o., O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG -reprezentacja komplementariusz A. sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.; (...) Sp. z o.o. M. 1 Sp. komandytowa - wspólnicy (...) Sp. z o.o., N. A., O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG - reprezentacja komplementariusz (...) sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.; (...) Sp. z o.o. Ż. 1 Sp. komandytowa - wspólnicy (...) Sp. z o.o., N. A., O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG - reprezentacja komplementariusz (...) sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.; (...) Sp. z o.o. W.1 Sp. komandytowa - wspólnicy (...) Sp. z o.o., N. A.,O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG - reprezentacja komplementariusz (...) sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.; (...) Sp. z o.o. J. 1 Sp. komandytowa - wspólnicy (...) Sp. z o.o., N. A., O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG - reprezentacja komplementariusz (...) sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.; (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp. komandytowa - wspólnicy (...) Sp. z o.o., N. A.,O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG - reprezentacja komplementariusz (...) sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A.N.; (...) Sp. z o.o. K. 2 Sp. komandytowa - wspólnicy (...) Sp. z o.o., N. A.,O. & V. A. GMBH & CO.KG, B. A. KG - reprezentacja komplementariusz (...) sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.; (...) Sp. z o.o. - N. A. ((...) udziałów), O. & V. A. GMBH & CO.KG ((...) udziałów), B. A. KG ((...) udziałów) - prezes N. A.; (...) P. Sp. z o.o. - prezes A. N., prokurent - H. C. B.; (...) A. Sp. z o.o.- (...) Sp. z o.o. ((...) udziałów) - prezes H. C. B., prokurent A. N.; (...)-P. B. GMBH A. H. O., H. C. B. - członkowie zarządu (...)-P. (...) (...) USŁUGI Sp. z o.o.-(...) Sp. z o.o. ((...) udziałów), N. A. ((...) udziałów) - członek zarządu H. C. B., członek zarządu A. N.

W dniu 30 stycznia 2008 r. roku została utworzona Spółka R. G. (...) (...) Spółka z o.o. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 14 marca 2008 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.). Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) (...) USŁUGI sp. z o.o. objęła (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł;

2.

(...) (...) Sp. z o.o. objęła - (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł;

3. A. Sp. z o.o. objęła (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł;

4. N. A. objął (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł;

5.

(...) A. Sp. z o.o. objęła (...) udziałów o łącznej wartości (...) zł.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zarząd spółki był jednoosobowy, zaś funkcję członka zarządu i jednocześnie prezesa zarządu piastował A. N. Z przedłożonego wraz z innymi dokumentami przez pełnomocnika Spółki R. G. (...) Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2014 r. adwokata M.P., wypisu z KRS z dnia 15 maja 2014 r. wynika, że jedynym wspólnikiem jest Spółka A. Sp. z o.o. ze (...) udziałami o łącznej wartości (...) zł.

W dniu 28 maja 2010 r. spółki (...) A. Sp. z o.o. oraz R. G. (...) (...) Sp. z o.o. zawarły umowę dzierżawy nieruchomości, mocą której R. G. (...) (...) Sp. z o.o. wydzierżawiła od (...) A. Sp. z o.o. działki nr (...) w obrębie W., nr (...) w obrębie K. i nr (...) w obrębie P. (...). Dzierżawa zawarta została na okres 10 lat do dnia 28 maja 2020 r. W dniu 28 maja 2010 r. A. N. oraz R. G. (...) (...) Sp. z o.o. zawarli umowę dzierżawy nieruchomości, mocą której R. G. (...) (...) Sp. z o.o. wydzierżawiła od A. N. działki nr (...) w obrębie M. i nr (...) w obrębie R. Dzierżawa zawarta została na okres 10 lat do dnia 28 maja 2020 r. Wyżej wskazane działki o łącznej powierzchni (...) ha zostały objęte pomocą OB. i RŚ dotyczącą wniosków składanych w roku 2010 przez spółkę R.G. (...) (...) Sp. z o.o. W toku przeprowadzonego postępowania ustalono ponadto, iż spółka R. G. (...) (...) Sp. z o.o. zawarła w dniu 30 grudnia 2010 r. tym razem ze Spółką A. Sp. z o.o. kolejną umowę dzierżawy tych samych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie W. oraz P. (...) i K., na dzierżawę których w dniu 28 maja 2010 r. podpisała umowę ze Spółką (...) (...) Sp. z o.o.

W dniu 12 kwietnia 2002 r. roku została utworzona Spółka (...) (...), z o.o., która uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 1 sierpnia 2002 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.). Wszystkie udziały w kapitale zakładowym, tj. (...) udziałów o wartości nominalnej po (...) zł każdy udział obejmuje (...)-P. B. GMBH. ((...)-P. - członek zarządu H. C. B. - zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr (...) z (...) r.), (A. H. O., H. C. B. - członkowie zarządu (...)-P. - zgodnie z aktem notarialnym Rep.A nr (...) z (...).).

W dniu 16 kwietnia 2004 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zarząd spółki był jednoosobowy, zaś funkcję członka zarządu i jednocześnie prezesa zarządu piastował B. H. C.

W dniu 30 kwietnia 1996 r. została utworzona A. Sp. z o.o., z siedzibą w B. Jej założycielem oraz jedynym udziałowcem oraz prezesem był W. P.-G. Następnie w dniu 26 listopada 2001 r.r. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku tzw. przerejestrowania spółki z dotychczasowego rejestru handlowego do nowego Krajowego Rejestru Sądowego. Na siedzibę Spółki wskazano P. (...). Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą.

W dniu 16 kwietnia 2004 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zarząd spółki był jednoosobowy, zaś funkcję członka zarządu i jednocześnie prezesa zarządu piastował A. N.

W dniu 7 września 2011 r. roku została utworzona Spółka (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K. 1 Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 13 września 2011 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.).

W dniu 23 września 2011 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A.N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) działki ewidencyjne o nr (...) i (...) zgłaszane były i są we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez A. O., (...) Sp. z o.o. J. 1 Spółka komandytowa i (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa.

Wszystkie usługi na rzecz (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K. 1 Spółka Komandytowa, zgodnie z informacją złożoną przez Pana A. N., świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

W dniu 16 marca 2004 r. A. N. uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności pod numerem (...).

W dniu 14 maja 2008 r. A. O. uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności pod numerem (...).

W latach 2008-2013 Pan A. O. złożył wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz programu rolnośrodowiskowego uzyskując łącznie kwoty dopłat w wysokości (...) zł.

We wnioskach składanych w latach 2012 i 2013 A. O. deklarował m.in. działki ewidencyjne o nr (...), które zgłaszane były i są we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez (...) Sp. z o.o. J. 1 Spółka komandytowa i (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa. Istotnym jednak jest fakt, iż to Spółka (...) Sp. z o.o. J. 1 Sp.k. zawarła w dniu 1 marca 2012 r. umowę dzierżawy ze Spółką (...) (...) USŁUGI Sp. z o.o. jako wydzierżawiającego działki.

Jednocześnie A. O. występuje jako członek zarządu komplementariusza-spółki pod firmą O. & V. Logistics GmbH & współudziałowiec w Spółkach:

1) A. Sp. z o.o. P.Sp. komandytowa

2)

(...) Sp. z o.o. M. 1 Sp. komandytowa,

3)

(...) Sp. z o.o. K. 1 Sp. komandytowa,

4)

(...) Sp. z o.o. W.1 Sp. komandytowa,

5)

(...) Sp. z o.o. J. 1 Sp. komandytowa,

6)

(...) Sp. z o.o. Ż. 1 Sp. komandytowa,

7)

(...) Sp. z o.o. K. 2 Sp. komandytowa,

8)

(...) Sp.z o.o. Siedzibą ww spółek oraz osób fizycznych jest P.(...), (...) K.

W dniu 7 września 2011 r. roku została utworzona Spółka (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością J. 1 Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 20 września 2011 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.). Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych 1. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł. ((...) Sp. z o.o. - udziałowcy N. A. (...) udz., O. & V. A. GMBH & CO.KG (...) udz., B. A. KG (...) udz., prezes - A. N.)

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A.N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) działki w latach 2006-2013 były zgłaszane zarówno przez J.W. (...) Sp. z o.o. (z siedzibą w P.) jak i A. O., (...) Sp. z o.o. J. 1 Spółka komandytowa, (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa. Przy czym działki ewidencyjne o nr (...) zgłaszane były i są we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez A. O., (...) Sp. z o.o. J. 1 Spółka komandytowa i (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono ponadto, iż spółka (...) (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa zawarła w dniu 1 marca 2012 r.r. z Panem A. N. zamieszkałym w P., umowę dzierżawy działki ewidencyjnej nr (...) zlokalizowanej w obrębie M., gmina G. na pow. (...) ha na okres do 30 września 2022 r. Działka ta zgłaszana była do płatności w roku 2011 przez R. G. (...) (...) Sp. z o.o. z powierzchnią (...) ha, w roku 2012 powierzchnię tej działki równą (...) ha zgłaszała (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.k. natomiast w latach 2011, 2012 i 2013 działkę tę zgłosił Pan A. N. z pow. (...) ha (pow. całkowita (...) ha).

1 marca 2012 r. (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.k. zawarła kolejną umowę dzierżawy nieruchomości ze Spółką A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (...) reprezentowaną przez pana H. C. B. na cztery działki ewidencyjne o nr (...) położone w P. (...) oraz o nr (...) położoną w K., gmina K. Tego samego dnia, tj. 1 marca 2012 r. (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.k. zawarła kolejną umowę dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w gminie N. w obrębie J., K., K., M., W., Ż., N.i N.

Niżej wymienione działki ewidencyjne zgłaszane były i są we wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.k.

Jednocześnie poniższe zestawienie obrazuje charakter powiązań między opisanymi w stanie faktycznym spółkami, które de facto należy traktować jak jeden podmiot będący rolnikiem. Działka o nr (...) - obr. K., zgłaszana była w latach 2008-2009 we wnioskach o płatności przez (...) A. Sp. z o.o., ta sama działka w latach 2010-2011 zgłaszana była przez R. G. (...) (...) Sp. z o.o. zaś w latach 2012-2013 już przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K.

Działka o nr (...) - obr. K., zgłaszana była w latach 2004-2012 we wnioskach o płatności przez (...) (...) Sp. z o.o., ta sama działka w roku 2013 już przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K.

Działka o nr (...) - obr. P.(...), zgłaszana była w latach 2008-2009 we wnioskach o płatności przez (...) A. Sp. z o.o., ta sama działka w latach 2010-2013 zgłaszana była przez R.G. (...) (...) Sp. z o.o. zaś w latach 2012-2013 już przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K. oraz A. Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Działka o nr (...) - obr. P.(...), zgłaszana była w roku 2004 przez (...) (...) Sp. z o.o.,w latach 2005-2009 we wnioskach o płatności przez (...) A. Sp. z o.o., ta sama działka w latach 2010-2011 zgłaszana była przez R. G. (...) (...) Sp. z o.o. zaś w latach 2012-2013 już przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K. oraz A. Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Działka o nr (...) - obr. P.(...), zgłaszana była w latach 2005-2009 we wnioskach o płatności przez (...) A. Sp. z o.o., ta sama działka w latach 2010-2011 zgłaszana była przez R. G. (...) (...) Sp. z o.o. zaś w latach 2012-2013 już przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K. oraz A. Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Działka o nr (...) - obr. J., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K., (...) Sp. z o.o. J. 1 Sp.K. oraz A. O.

Działka o nr (...) - obr. K., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K., (...) Sp. z o.o. K. 2 Sp.K.

Działka o nr (...) - obr. K., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K. oraz A. O.

Działka o nr (...) - obr. K., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K. oraz A.O.

Działka o nr (...) - obr. W., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K., (...) Sp. z o.o. W.1 Sp.K.

Działka o nr (...) - obr. Ż., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K., (...) Sp. z o.o. Ż. 1 Sp.K. oraz A. O.

Działka o nr (...) - obr. N., zgłaszana była w latach 2012-2013 przez (...) Sp. z o.o. K. 1 Sp.K., (...)-(...) Sp. z o.o.

W dniu 7 września 2011 r. roku została utworzona Spółka (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ż. 1 Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 15 września 2011 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...) 14, (...) K.). Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł. ((...) Sp. z o.o. - udziałowcy N. A. (...) udz., O. & V. A. GMBH & CO.KG (...) udz., B. A. KG (...) udz., prezes -A. N.)

W dniu 3 października 2011 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych,

5. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł,

6. B. A. KG objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

7. O. & V. A. GmbH & Co. KG objęli (...)% udziałów w wysokości (...) zł.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A.N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) działka ewidencyjna o nr (...) zgłaszana była i jest we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez A. O., (...) Sp. z o.o. Ż. 1 Spółka komandytowa i (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa.

Wszystkie usługi na rzecz (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ż. 1 Spółka Komandytowa, zgodnie z informacją złożoną przez Pana A. N., świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

W dniu 18 kwietnia 2008 r. roku została utworzona Spółka E. E. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 6 maja 2008 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.). Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) (...) Usługi sp. z o.o. objęła (...) udziałów o łącznej wartości (...) złotych ((...) (...) Usługi Sp. z o.o. - udziałowcy N. A. (...) udz., A. Sp. z o.o. (...) udz., prezes-A. N.) (udziałowcy A. Sp. z o.o. - (...) P. Sp. z o.o. - zgodnie z aktem notarialnym Rep.A (...) z 5 listopada 2003 r. prezes - A. N., prokurent - H. C. B.)

W dniu 8 lipca 2010 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był prezes zarządu - A. N.

Zgodnie z dołączonym do akt sprawy wypisem z KRS nr (...) z dnia 15 maja 2014 r. jedynym wspólnikiem i udziałowcem jest A. N. ze (...) udziałami o łącznej wartości (...) zł.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki prezes zarząd w osobie A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) działki ewidencyjne o nr (...) położone w gminie B., obr. C. deklarowane przez E. E. (...) Sp. z o.o. we wniosku o przyznanie płatności na 2013 r., zgłaszane były w latach 2008 -2011 do płatności przez (...) (...) Sp.z o.o., przy czym dz. ewidencyjna o nr (...) - obr. C., gmina B. zgłaszana do wnioski o przyznanie płatności na rok 2013 przez E. E. (...) Sp. z o.o., jest jedną z działek będących częścią umowy dzierżawy nieruchomości zawartą w dniu 9 maja 2013 r. pomiędzy A.Z.-S. jako wydzierżawiającą, a A. Sp. z o.o. P.sp.k. jako dzierżawcą.

Wszystkie usługi na rzecz E. E. (...) Spółka z o.o., zgodnie z informacją złożoną przez Pana A. N., świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.;

W dniu 7 września 2011 r. roku została utworzona Spółka (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W. Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 13 września 2011 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.). Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł. ((...) Sp. z o.o. - udziałowcy N. A. (...) udz., O. & V. A. GMBH & CO.KG (...) udz., B. A. KG (...) udz., prezes - A. N.)

W dniu 23 września 2011 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych,

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł,

3. B. A. KG objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

4. O. & V. A. GmbH & Co. KG objęli (...)% udziałów w wysokości (...) zł.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) działki ewidencyjne o nr (...) zgłaszane były i są we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez A. O. jak i (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa. Wszystkie usługi na rzecz (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W.1 Spółka Komandytowa, zgodnie z informacją złożoną przez Pana A. N., świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. roku została utworzona Spółka (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K. 2 Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 10 maja 2012 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.).

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł. ((...) Sp. z o.o. - udziałowcy N. A. (...) udz., O. & V. A. GMBH & CO.KG (...) udz., B. A. KG 25 udz., prezes - A. N.)

W dniu 15 maja 2012 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych,

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł, 12. B. A. KG objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

3. O. & V. A. GmbH & Co. KG objęli (...)% udziałów w wysokości (...) zł.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) ww działki ewidencyjne o nr (...) zgłaszane były i są we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez A. O., (...) Sp. z o.o. K. 1 Spółka komandytowa i (...) Sp. z o.o. K. 2 Spółka komandytowa.

Wszystkie usługi na rzecz (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K. 2 Spółka Komandytowa, zgodnie z informacją złożoną przez Pana A.N., świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

W dniu 3 listopada 2010 r. roku została utworzona Spółka A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 11 stycznia 2011 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.).

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych

2. H. C. B. objął (...)% o łącznej wartości (...) zł

3. A. H. O. objął (...)% o łącznej wartości (...) zł

4. C. J.V. objął (...)% o łącznej wartości (...) zł (A. Sp. z o.o. - udziałowcy 1) (...) P. sp. z o.o. - (...) udziałów; 2) (...) (...) sp. z o.o.-(...) udziały) ((...) P. Sp. z o.o. - zgodnie z aktem notarialnym Rep.A (...) z 5 listopada 2003 r. prezes-A. N., prokurent - H. C. B.)

W dniu 5 listopada 2010 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz A. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1. A. sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych,

14. B. A. KG objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

15. A. H. O. objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

16. C. J. V. objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł, Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz A. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 28 grudnia 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez zmianę wspólników spółki.

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1. A. sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych,

5. B. A. KG objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

6. O. & V. A. GmbH & Co. KG objęli (...)% udziałów w wysokości (...) zł.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK działki ewidencyjne były i są zgłaszane we wnioskach o przyznanie płatności przez:

- (...) (...) Sp. z o.o. w roku 2004,

- (...) A. Sp. z o.o. w latach 2005 - 2009,

- R. G. (...) (...) Sp. z o.o. w latach 2010 - 2011,

- A. Spółka z o.o. Spółka komandytowa w latach 2012 - 2013.

Jednocześnie powyższe zestawienie obrazuje charakter powiązań między opisanymi w stanie faktycznym spółkami, które de facto należy traktować jak jeden podmiot będący rolnikiem. Wszystkie usługi na rzecz spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa, zgodnie z informacją złożoną przez A. N. świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

W dniu 7 września 2011 r. roku została utworzona Spółka (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M. 1 Spółka Komandytowa. Spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 15 września 2011 r. Jako przedmiot działalności spółki określono między innymi działalność rolniczą. Siedzibą spółki było P.(...) (adres P.(...), (...) K.). Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł.

W dniu 3 października 2011 r. podmiot ten uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) (...) R. Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

W dniu 16 listopada 2012 r. zgodnie z dołączonym do akt sprawy Aktem Notarialnym Rep. A nr (...) zmieniona została umowa spółki komandytowej poprzez przystąpienie wspólników do spółki.

Wspólnicy objęli udziały w następujący sposób:

1.

(...) sp. z o.o. objęła (...)% udziałów o łącznej wartości (...) złotych,

2. A. N. objął (...)% udziałów o łącznej wartości (...) zł,

3. B. A. KG objął (...)% udziałów do wysokości (...) zł,

4. O. & V. A. GmbH & Co. KG objęli (...)% udziałów w wysokości (...) zł.

Uprawnionym do reprezentowania Spółki był komplementariusz (...) Sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd w osobie A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) działki ewidencyjne o nr (...) zgłaszane były i są we wnioskach o dopłaty na 2012 i 2013 r. zarówno przez A. O. jak i (...) Sp. z o.o. M. I Spółka komandytowa. Wszystkie usługi na rzecz (...) (...) R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M. 1 Spółka Komandytowa, zgodnie z informacją złożoną przez A.N., świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

W dniu 14 maja 2008 r. C. V. uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, pełnomocnikiem C. V. był A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK działka ewidencyjna o nr (...) zgłaszana jest we wnioskach o dopłaty na 2013 r. zarówno przez C. V. jak i C. H. B. a. Działka ta w latach 2005 - 2011 zgłaszana była we wnioskach o dopłaty przez Spółkę (...) (...) Sp. z o.o.

Z dostarczonych w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 30 czerwca 2014 r. dokumentów - Faktura VAT Nr (...), Rozchód wewnętrzny Nr (...), Faktura VAT RR Nr (...) wywnioskować można, że usługi rolnicze na rzecz C. V. świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o. z siedzibą w P. (...).

Umowa dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu 1 marca 2012 r. w P. (...) pomiędzy (...)-(...) Sp. z o. o a C. V. zamieszkałym w N., adres (...) P., G., prowadzącym gospodarstwo rolne z siedzibą w P. (...), (zgłoszony w EP adres zamieszkania - P.(...); (...) K.), podpisana została w imieniu wydzierżawiającego przez członka zarządu A. N. jednocześnie będącego pełnomocnikiem C. V. oraz-podpis nie czytelny - jako dzierżawcę.

W dniu 14 maja 2008 r. B. H. C. uzyskał wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W dniu wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, pełnomocnikiem B. był A. N.

Na podstawie informacji z systemu ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) ww działka ewidencyjna o nr (...) zgłaszana jest we wnioskach o dopłaty na 2013 r. zarówno przez C. V. jak i C. H. B. Obie działki ((...) oraz (...)) w latach 2005 - 2011 zgłaszane były we wnioskach o dopłaty przez Spółkę (...) (...) Sp. z o.o.

Wszystkie usługi rolnicze na rzecz H.C.B. zgodnie z umową zawartą w dniu 1 marca 2012 r. świadczone są przez (...) (...) Usługi Spółka z o.o.

Umowa dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu 1 marca 2012 r. w P. (...) pomiędzy (...)-(...) Sp. z o. o a C. H. B. zamieszkałym w N., adres R. H. (...), (...) P., GT R., prowadzącym gospodarstwo rolne z siedzibą w P. (...), (zgłoszony w EP adres zamieszkania - P.(...); (...) K.), podpisana została w imieniu wydzierżawiającego przez członka zarządu A.N. jednocześnie będącego pełnomocnikiem C. B. oraz - podpis nie czytelny - jako dzierżawcę.

W ocenie organu, spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa podjęła działania w celu stworzenia sztucznych warunków do uzyskania korzyści finansowych sprzecznych z celami poszczególnych systemów wsparcia, o czym świadczyły związki personalne pomiędzy spółkami (tożsamość osoby pełniącej funkcje zarządcze, osób obejmujących udziały w spółkach), a także siedziba spółek pod tym samym adresem - co pozostaje w sprzeczności z celami prawa wspólnotowego i ma na celu ominięcie przepisów dotyczących modulacji lub stawek degresywnych lub limitu powierzchni, do której można uzyskać płatności.

Dalej w uzasadnieniu decyzji organ I instancji, odwołując się do przepisów u.k.s.e. stwierdził, że spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa z uwagi na wskazane okoliczności nie może być uznana za rolnika posiadającego odrębne gospodarstwo, ze względu na charakter powiązań między opisanymi w stanie faktycznym spółkami, które de facto należy traktować jak jeden podmiot będący rolnikiem. Nie jest zatem spełniona przesłanka wpisu do ewidencji producentów, ponieważ Spółka nie spełnia definicji producenta, określonej w ustawie, gdyż nie posiada gospodarstwa rolnego (art. 3 pkt 2 i 3 u.k.s.e.). Zdaniem organu, ogół przywołanych wyżej ustaleń wskazuje, iż zostały naruszone przez spółkę A. sp. z o.o. spółka komandytowa przepisy unijne, w których zawarte zostały definicje warunkujące uznanie kwalifikowalności do przystąpienia do określonych systemów finansowego wsparcia unijnego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska organ I instancji wskazał na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 774/11, dotyczący "multiplikowania" spółek cywilnych i oceny takiego działania w kontekście przepisów regulujących udzielanie wsparcia finansowego na działalność rolniczą.

W odwołaniu od tej decyzji spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa zarzuciła naruszenie:

1)

art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a."), poprzez uchylenie czynności materialno-technicznej w formie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej;

2)

art. 13 § 1 u.k.s.e., poprzez jego błędne zastosowanie polegające na błędnym przyjęciu, iż skarżąca nie jest producentem w rozumieniu ustawy;

3)

art. 3 pkt 1 i 3 u.k.s.e. w związku z art. 3 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zmianie niektórych ustaw, poprzez ich błędną wykładnię;

4)

art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, poprzez jego błędne zastosowanie, w tym przez przyjęcie w sprawie, iż producentem nie jest Spółka ale bliżej nieokreślona przez organ i nieposiadająca żadnego statusu prawnego "G. osób fizycznych i prawnych", w tym bez rozpatrzenia przesłanki posiadania gospodarstwa rolnego, jako decydującej na dzień nadania Spółce numeru identyfikacyjnego o statusie producenta rolnego, w tym także przez niezgodność przyjętej przez Agencję interpretacji ww. przepisów z art. 7 Konstytucji;

5)

art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. L 25 z 28 stycznia 2011 r.) - dalej: "rozporządzenie Komisji nr 65/2011", poprzez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że skarżąca sztucznie stworzyła warunki do otrzymania płatności;

6)

art. 7 i art. 77 k.p.a., poprzez niewłaściwe ustalenie stanu faktycznego, niezbadanie przez organ ARiMR wszystkich okoliczności sprawy i nierozparzenie przedstawionego przez Spółkę materiału dowodowego i wyjaśnień na etapie prowadzenia postępowania.

Strona wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., ewentualnie o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 in fine k.p.a.

Uzasadniając wydaną w dniu 22 grudnia 2014 r. decyzję, utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, organ odwoławczy przytoczył tezy z orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczącego kwestii zasad rejestracji producentów rolnych, mające potwierdzać prawidłowość postępowania organu I instancji w zakresie zastosowanego trybu dla celów ponownej weryfikacji prawidłowości nadania numeru ewidencyjnego i wpisania Strony do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków.

Powołując się na treść art. 13 ust. 1 u.k.s.e. i przesłanki odmowy nadania numeru ewidencyjnego, tj. niedopełnienie przez wnioskodawcę definicji producenta lub też gdy uprzednio został już nadany numer w ewidencji producentów wpisu, organ odwoławczy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka nadanego już uprzednio numeru producenta.

Organ odwoławczy uznał za zasadne stanowisko organu I instancji, że stosując definicje wynikające z przepisów prawa unijnego, należało przyjąć, iż w sprawie mamy do czynienia z jednym gospodarstwem, mającym swoją siedzibę pod adresem mającym swą siedzibę pod adresem P.(...), (...) K., rozumianym jako jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, rozumianego jako G. osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej G. i jej członków.

Organ szczegółowo opisał te podmioty, mających siedzibę w tym samym miejscu co Strona, wskazując na skład osobowy tych spółek, wielkość objętych przez wspólników udziałów i pełnienie w nich wszystkich funkcji prezesa zarządu przez B..O, na daty uzyskania wpisów do ewidencji producentów wszystkich spółek, ustalenia dotyczące nabycia przez nie działek gruntów, zawierania umów dzierżaw i poddzierżaw gruntów, zlecania i wykonywania prac rolnych, podpisywania umów kontraktacji w zakresie skupu i przetwórstwa produktów rolnych, objęcia poszczególnych działek i ich powierzchni płatnościami ONW i RŚ.

Na podstawie takich ustaleń, organ uznał za zasadną ocenę, że w przypadku wykazanych spółek, działania podjęte przez zarządzających tymi podmiotami miały na celu ominięcie limitów kwotowych i powierzchniowych wynikających z przepisów dotyczących przyznawania płatności ONW i w ramach programu rolnośrodowiskowego.

Organ odwoławczy przytoczył także tezy z wyroków sądów administracyjnych, dotyczących problematyki sztucznego podziału gospodarstw rolnych w celu ominięcia modulacji czy też limitów obowiązujących na gruncie przepisów wspólnotowych regulujących udzielanie wsparcia finansowego w rolnictwie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji organu odwoławczego w całości, jako wydanej z naruszeniem prawa.

Decyzji tej zarzuciła:

I. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy to jest:

1)

naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86; dalej: Ustawa o ewidencji) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że w przedmiotowej sprawie zaszły przesłanki uzasadniające uchylenie czynności materialno-technicznej i odmowę wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jak również błędną wykładnię poprzez oparcie interpretacji przepisu w zakresie odmowy wpisu wnioskodawcy, któremu uprzednio został nadany numer identyfikacyjny, jedynie na wykładni literalnej, pomimo iż wykładnia celowościowa tego przepisu wskazuje na inny cel ustawodawcy;

2)

naruszenie art. 12 ust. 4 pkt 1) w zw. z art. 12 ust. 2 Ustawy o ewidencji poprzez jego błędne zastosowanie oraz art. 12 ust. 4 pkt 2) poprzez jego niezastosowanie polegające na przyjęciu, że skarżąca jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a tym samym nie przysługuje jej odrębny numer identyfikacyjny, pomimo iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy na to nie wskazuje;

3)

naruszenie art. 3 pkt 1) oraz pkt 3) Ustawy o ewidencji poprzez niezastosowanie wskutek uznania, iż stoi on w sprzeczności z prawem wspólnotowym, pomimo iż taka sprzeczność nie zachodzi, a tym samym zastosowanie powinny znaleźć przepisy prawa polskiego;

4)

naruszenie art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (dalej: Rozporządzenie 2988/95), art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.Urz.UE.L 30 z 31.01.2009, str. 16, dalej: Rozporządzenie 73/2009) oraz art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz.UE.L 25 z 28.01.2011, dalej: Rozporządzenie 65/2011) poprzez ich błędne zastosowanie polegające na błędnym uznaniu, że znajdują one zastosowanie w postępowaniu dotyczącym odmowy wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, podczas gdy winny one znaleźć zastosowanie w ewentualnym odrębnym postępowaniu o wycofanie przyznanych danemu podmiotowi korzyści.

II. Naruszenie innych przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy w postaci:

1)

naruszenia art. 7, art. 77 oraz art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez:

- brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego i oparcie decyzji na wybiórczo dobranych okolicznościach faktycznych,

- błędną ocenę zebranego materiału dowodowego prowadzącą do uznania, iż spółka jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, pomimo iż wniosek ten opiera się jedynie na domniemaniach wynikających z powiązań kapitałowych i osobowych spółki z innymi posiadaczami gospodarstw rolnych, nie zaś na wyczerpującej i dogłębnej analizie zebranych dowodów, a w szczególności stanu rzeczywistego posiadania przez skarżącą gospodarstwa rolnego;

- oparcie oceny materiału dowodowego na stanie faktycznym obejmującym zbiorczo kilka lat funkcjonowania spółki od momentu jej wpisu do ewidencji, pomimo iż o wpisie do ewidencji producentów winien decydować stan faktyczny na dzień złożenia wniosku o wpis do ewidencji;

2)

naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. poprzez:

- sformułowanie uzasadnienia decyzji w sposób uniemożliwiający skarżącej odniesienie się do poszczególnych zarzutów,

- dokonanie błędnej subsumcji stanu faktycznego pod hipotezy norm prawnych zawartych w przepisach art. 4 ust. 3 Rozporządzenia 2988/95, art. 30 Rozporządzenia 73/2009 oraz art. 4 ust. 8 Rozporządzenia 65/2011,

- oparcie uzasadnienia decyzji wyłącznie na powtórzeniu, bez dalszej analizy czy krytycznego spojrzenia, argumentów organu I instancji,

- brak logicznej spójności w przytaczanych okolicznościach, cytowanych wyrokach i przepisach, wskazujący na dobieranie argumentów przez organ do z góry podjętej przez niego decyzji;

3)

naruszenie wyrażonej w art. 15 k.p.a. zasady dwuinstancyjności poprzez brak ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, a jedynie dokonanie kontroli decyzji organu I instancji;

W uzasadnieniu skargi Skarżąca szczegółowo uzasadniła swoje zarzuty oraz podjęła polemikę z argumentacją organu przedstawioną w poszczególnych częściach zaskarżonej decyzji, powołując się przy tym także na wnioski i zarzuty zgłoszone w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego ARiMR wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

W piśmie procesowym z dnia 16 czerwca 2015 r., reprezentujący skarżącą Spółkę pełnomocnik podtrzymał zarzuty opisane w skardze. W ocenie pełnomocnika, ustalenie rzekomo stworzonych sztucznych warunków powinno mieć miejsce w innym postępowaniu dotyczącym uzyskania płatności.

Pełnomocnik wskazał także, że organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji bezzasadnie odniósł się do okoliczności, które nastąpiły po dokonaniu wpisu i które nie są przedmiotowo z wpisem związane. Zdaniem pełnomocnika, naruszenie zasad prowadzenia postępowania administracyjnego polegało na niewykazaniu w żaden sposób, że czynności związane ze stworzeniem kilku gospodarstw rolnych miały na celu stworzenie sztucznych warunków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola taka obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej a także na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania, określone w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.". Ponadto, stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W wyniku dokonanej kontroli legalności zaskarżonej decyzji, Sąd uznał, że decyzję tę należało uchylić, bowiem została wydana z naruszeniem prawa mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Na wstępie należy wskazać, że kwestie związane z tworzeniem i prowadzeniem ewidencji producentów uregulowane zostały w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 86) - dalej: "u.k.s.e.". Ustawa ta od jej wejścia w życie była wielokrotnie nowelizowana, zatem inne było brzmienie poszczególnych przepisów, na które powołały się organy, na dzień dokonania zakwestionowanego wpisu, a inne na dzień wydania decyzji.

I tak brzmienie art. 7 ust. 1 u.k.s.e., według stanu z chwili nadania numeru ewidencyjnego Skarżącej, było następujące: "Ewidencja producentów zawiera:

1)

imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3; (zastrzeżenie to nie ma zastosowania w sprawie, gdyż dotyczy osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego];

2)

numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

3)

numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;

4)

numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;

5)

imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, oraz numerem ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;

6)

numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5.

Natomiast w dniu 1 września 2011 r. weszła w życie nowelizacja art. 7 ust. 1, sprowadzająca się do skreślenia w pkt 4 i pkt 5, odnoszących się do numeru NIP słów: "jeżeli został nadany".

Z kolei art. 11 ust. 1 u.k.s.e. obowiązujący w chwili dokonywania wpisu będącego przedmiotem postępowania, brzmiał następująco: "Producent podlega wpisowi do ewidencji producentów na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.". Dnia 15 marca 2010 r. weszła w życie zmiana, stosownie do której przepis ten otrzymał następujące brzmienie: "Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Kolejnym przepisem mającym zastosowanie w rozpoznawanej sprawie jest art. 12 u.k.s.e. Przepis ten w chwili dokonywania wpisu Skarżącej do ewidencji producentów rolnych miał następujące brzmienie:

1.

"Jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów nadaje się numer identyfikacyjny.

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.

3. Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny.

4. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka, współposiadacza gospodarstwa rolnego albo wspólników.".

W rozpoznawanej sprawie, jako podstawę swego rozstrzygnięcia organy wskazały art. 13 ust. 1 u.k.s.e., który pomiędzy dokonaniem wpisu Skarżącej do ewidencji, a wydaniem zaskarżonej decyzji nie zmienił swego brzmienia. Zgodnie z tym przepisem: "Kierownik biura powiatowego Agencji odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawca nie jest producentem lub został mu już uprzednio nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12.".

Zatem powodem odmowy wpisu do ewidencji producentów mogą się stać dwie okoliczności:

- wnioskodawca nie jest producentem,

- wnioskodawcy został uprzednio nadany numer ewidencyjny.

Obecnie nie ulega już wątpliwości, że przepis ten stanowi nie tylko podstawę prawną odmowy wpisu do ewidencji w momencie składania wniosku, lecz może także stanowić podstawę do uchylenia czynności materialno-technicznej, jaką jest już dokonany wpis, i dokonania odmowy wpisu, w sytuacji, gdy ujawnią się okoliczności wskazujące, że rejestracja producenta i związane z nią nadanie numeru identyfikacyjnego zostały dokonane pomimo braku wymaganych w tym względzie przesłanek, a brak ten wystąpił już w momencie dokonywania wpisu. Konieczne staje się wówczas wyeliminowanie tej wadliwej czynności, poprzez jej uchylenie w drodze decyzji przy zastosowaniu na zasadzie analogii art. 13 ust. 1 u.k.s.e. (vide: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Po 608/07, wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II GSK 465/11, wyrok NSA z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 943/12 - opublikowane w internetowej bazie orzeczeń cboisa.nsa.gov.pl).

Zatem za nieuprawnione należy uznać stanowisko Skarżącej, sprowadzające się do twierdzenia, że raz już dokonany wpis nie może być uchylony w żaden sposób. Zdarzyć się bowiem może taka sytuacja, że już po dokonaniu wpisu wyjdzie na jaw jedna z dwóch okoliczności, które stanowią podstawę do odmowy wpisu.

Jednocześnie jednak wskazać należy, że przedmiotem oceny organu w takiej sytuacji jest stan faktyczny istniejący w chwili dokonywania wpisu, ustalony w oparciu o okoliczności ujawnione już po dokonaniu wpisu, z których to okoliczności wynika wadliwość dokonanej rejestracji producenta i związanego z nią nadania numeru identyfikacyjnego. Stanowisko powyższe jest zgodne z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 877/13, gdzie wprost wskazano, że o wpisie do ewidencji producentów decyduje stan faktyczny na dzień złożenia wniosku. Zatem to stan faktyczny zaistniały na dzień złożenia wniosku powinien być zanalizowany przez organ administracji. Jeżeli organ uchyla czynność materialno-techniczną polegającą na wpisie do ewidencji producentów rolnych i wydaje decyzję o odmowie jego dokonania, powinien to uczynić na podstawie stanu faktycznego istniejącego w chwili dokonywania wpisu. Ten stan faktyczny powinien być ustalony przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych, które istniały w chwili dokonywania wpisu, ale wyszły na jaw już po jego dokonaniu.

W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy w zaskarżonej decyzji wskazał natomiast że: W przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka nadanego już uprzednio numeru producenta (...) (...) Spółka z o.o. Organ nie wyjaśnił jednak na czym spełnienie tej przesłanki polegało, wskazać bowiem należy, że spółka (...) (...) Spółka z o.o. oraz Skarżąca, to odrębne spółki prawa handlowego, które w świetle prawa są odrębnymi podmiotami. Aby zatem skutecznie twierdzić w rozpoznawanej sprawie, że spełniona została przesłanka uprzednio nadanego numeru producenta, należy wykazać, że na chwilę dokonywania wpisu, oba te podmioty były jednym producentem, czyli jednym podmiotem. Natomiast organy administracyjne dokonały analizy powiązań występujących pomiędzy Skarżącą oraz innymi podmiotami, w tym kilkoma z nich powstałymi po dokonaniu analizowanego wpisu. Ani w decyzji organu pierwszej, ani też w decyzji organu drugiej instancji nie przedstawiono analizy stanu faktycznego występującego na chwilę wpisu. Już z tego powodu należało uznać, że organy dopuściły się naruszenia komentowanego powyżej przepisu art. 13 ust. 1 u.k.s.e. Przy ocenie bowiem czy została spełniona przesłanka nadanego uprzednio numeru ewidencyjnego temu samemu wnioskodawcy nie mają znaczenia zdarzenia powstałe po nadaniu tego numeru, takie jak utworzenie kolejnych spółek, ani też okoliczność pobierania przez te spółki płatności w określonych wysokościach. W przedmiotowej sprawie organ administracji powinien był ponad wszelką wątpliwość wykazać, że pomimo tego, iż na gruncie prawa handlowego spółki A. sp. z o.o. spółka komandytowa i (...) (...) Spółka z o.o. były odrębnymi spółkami i w konsekwencji były odrębnymi osobami prawnymi, to pomimo tego były jednym producentem rolnym i to już na chwilę dokonania wpisu. W ocenie sądu, organy ARiMR tej okoliczności w rozpoznawanej sprawie nie wykazały. Podnoszone przez organy okoliczności, w postaci pełnienia przez tę samą osobę funkcji prezesa zarządu w obu spółkach, a także zawarcia pomiędzy spółkami umowy o świadczenie usług, nie są okolicznościami przesądzającymi o tym, że obie spółki są jednym producentem rolnym. Jedna osoba fizyczna bowiem może pełnić funkcję prezesa w różnych spółkach i z faktu tego nie wynika, że spółki te są jednym podmiotem.

Ponadto wskazać należy, że zawieranie pomiędzy dwoma podmiotami umów cywilnoprawnych o świadczenie usług dotyczących wykonywania prac rolnych wręcz świadczy o odrębności prawnej tych podmiotów. Kolejnym argumentem, mającym zdaniem organów przemawiać za jednością producenta rolnego, miała być okoliczność posiadania przez obie spółki (a także inne podmioty), tej samej siedziby. Okoliczność ta, w ocenie sądu, sama w sobie nie może przesądzać o tym, że w sytuacji gdy kilka spółek prawa handlowego ma taką samą siedzibę, to mamy do czynienia z jednym podmiotem. W obowiązującym porządku prawnym brak jest bowiem przepisu, który zakazywałby posiadanie przez kilka podmiotów jednej siedziby, brak jest także regulacji, z której wynikałoby, że posiadanie jednej siedziby przez kilka podmiotów rodzi skutek w postaci powstania jednego podmiotu.

Zauważyć także należy, że organ drugiej instancji analizując podstawę do odmowy dokonania wpisu wskazał na okoliczność uprzedniego nadania numeru producenta ((...) (...) Spółka z o.o.), natomiast organ pierwszej instancji wskazywał na fakt, że spółka A. sp. z o.o. spółka komandytowa nie jest producentem rolnym. Zatem pomimo tego, że organ drugiej instancji zaaproobował stanowisko organu pierwszej instancji, nie wskazał, czy w jego ocenie zachodzi także druga przesłanka odmowy wpisu, czy tylko jedna i nie zawarł oceny decyzji pierwszoinstancyjnej w tym przedmiocie.

Ponadto wskazać należy, że organy obu instancji odwołały się do przepisu art. 3 u.k.s.e., zawierającego definicje określeń użytych w ustawie o krajowym systemie ewidencji w brzmieniu obowiązującym na chwilę wydania decyzji. Zgodnie z pkt 1 tego artykułu, określenie "gospodarstwo rolne" oznacza - wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu lub gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, natomiast w myśl pkt 2, określenie "producent" oznacza - producenta rolnego, organizację producentów, przetwórcę, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta. Stosownie do pkt 3, określenie "producent rolny" oznacza - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą:

a)

posiadaczem gospodarstwa rolnego lub b) rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, lub c) posiadaczem zwierzęcia".

Definicje te zasadniczo odpowiadają definicjom zawartym w art. 2 lit. a i lit. b ww. rozporządzenia Rady nr 73/2009, stosownie do których, określenie "rolnik" oznacza "osobę fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej G. i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą" (lit. a), natomiast "gospodarstwo" oznacza "wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego" (lit. b).

Organ odwołując się do definicji obowiązujących w dacie wydania decyzji, pomimo tego, że są to przepisy prawa materialnego, organy administracji nie wskazały z jakich powodów zastosowały przepisy w tym właśnie brzmieniu, a nie w brzmieniu obowiązującym na chwilę dokonania wpisu.

Konkludując, stwierdzić zatem należy, że w postępowaniu administracyjnym nie wykazano w sposób przekonujący wystąpienia przyjętej w zaskarżonej decyzji przesłanki uchylenia wpisu i odmowy wpisu do ewidencji producentów skarżącej Spółki, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.k.s.e., tj. uprzedniego nadania producentowi numeru identyfikacyjnego.

Odnosząc się natomiast do podnoszonej przez organy kwestii doprowadzenia do sztucznego podziału gospodarstwa rolnego, umożliwiającego korzystanie z pomocy udzielanej na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, z ominięciem limitów powierzchniowych dotyczących przyznawanych płatności, wskazać należy, że powoływanie się na ten argument w postępowaniu dotyczącym wpisu do ewidencji producentów rolnych nie jest uzasadnione. Przywołane bowiem przez organ przepisy art. 4 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady nr 2988/95, zgodnie z którym: "Działania skierowane na pozyskanie korzyści w sposób sprzeczny z odpowiednimi celami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie w danym przypadku poprzez sztuczne stworzenie warunków w celu uzyskania tej korzyści, prowadzą do nieprzyznania lub wycofania korzyści.", a także art. 4 ust. 8 ww. rozporządzenia Komisji nr 65/2011, w myśl którego: "Nie naruszając przepisów szczegółowych, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia.", dotyczą przyznawania płatności ze środków unijnych, a nie dokonywania wpisów w ewidencjach. Z tego powodu kwestia, czy Skarżąca spółka sztucznie stworzyła warunki wymagane do otrzymania takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia, powinna być rozstrzygana w postępowaniach o przyznanie konkretnych płatności. Sąd w pełni podziela w tym zakresie pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 738/13 - oddalającego skargę kasacyjną organu ARiMR, w którym wskazano, że: "Nie znajduje również uzasadnionych podstaw zarzut niezastosowania art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011, (...). Zasadnie bowiem Sąd I instancji stwierdził, że rozważania organu w tym zakresie były przedwczesne. Sprawa dotyczyła odmowy wpisu do ewidencji producentów rolnych i nadania numeru identyfikacyjnego nie zaś wniosku o przyznanie płatności, a więc sprawy z zakresu środków wsparcia obszarów wiejskich, do którego mógłby mieć zastosowanie przywołany przepis.".

Ponadto zauważyć należy również, że podobny pogląd wyrażono w cytowanym przez organ odwoławczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 774/11), dotyczącym także wpisu do ewidencji, w którym stwierdzono, że: "Kwestia, czy to swoiste "multiplikowanie" spółek cywilnych stanowi uzasadnioną okolicznościami formę prowadzenia działalności rolniczej, czy też jest tylko przejawem działania nastawionego na uzyskanie pomocy (płatności) w wyższej niż dopuszczalna kwocie, musi być rozstrzygnięte przez organy administracji publicznej, na tle okoliczności konkretnej sprawy, a przede wszystkim konkretnych przepisów prawa regulujących cel, zasady oraz warunki przyznawania wsparcia. Kwestie te będą rozstrzygane w innym postępowaniu, zaś prawidłowość działania organów w tym zakresie będzie mogła zostać poddana ocenie sądów administracyjnych".

W tym kontekście należy podkreślić, że przedmiotem rozpoznawanej sprawy jest kwestia uchylenia i odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego, zatem organy ARiMR powinny ograniczyć się do zbadania ww. warunków dokonania takich rozstrzygnięć. Przedstawioną w tym zakresie ocenę organu odwołującą się do stworzenia sztucznych warunków do uzyskania płatności uznać należy więc za co najmniej przedwczesną.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu, organ odwoławczy nie wykazał w stopniu wystarczającym zaistnienia okoliczności uprzednio nadanego numeru identyfikacyjnego i, w konsekwencji, do zastosowania art. 13 ust. 1 u.k.s.e.

Uznać zatem należało, że zaskarżona decyzja, a także poprzedzająca ją decyzja organu pierwszej instancji, wydane zostały z naruszeniem przepisów prawa procesowego (art. 7, art. 11, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a.) w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i jego prawidłowego rozpatrzenia oraz brak należytego wyjaśnienia przesłanek, jakimi organy ARiMR kierowały się przy załatwieniu sprawy, a także nienależyte uzasadnienie decyzji przez obszerne cytowanie orzecznictwa i przepisów prawa nie mających bezpośredniego związku z przedmiotem rozstrzygnięcia, z pominięciem okoliczności faktycznych i prawnych, istotnych dla załatwienia sprawy. Naruszone również zostały - w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy - wskazane wyżej przepisy prawa materialnego krajowego i unijnego, przez ich niewłaściwe zastosowanie w brzmieniu nieodpowiednim do stanu faktycznego sprawy albo wsteczne zastosowanie przepisów do stanu faktycznego istniejącego przed datą ich wejścia w życie lub niemających zastosowania do przedmiotu sprawy.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." - orzekł o uchyleniu tych decyzji.

W ponownym rozpoznaniu sprawy organ ARiMR uwzględni przytoczoną powyżej ocenę prawną i dokona analizy stanu faktycznego istniejącego na dzień dokonania wpisu skarżącej Spółki do ewidencji producentów rolnych, odnosząc do niego odpowiednie, obowiązujące w tym czasie przepisy prawa.

O niewykonywaniu zaskarżonej decyzji orzeczono na podstawie art. 152, a o kosztach postępowania na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. Sąd zasądził od organu odwoławczego na rzecz Skarżącej kwotę (...) zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania, na którą złożył się zwrot wpisu od skargi, w wysokości (...) zł (określonego zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.) i zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości (...) zł (obliczony na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. z 2013 r. poz. 490), oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie (...) zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.